مطالب کمک درسی پودمان پوشاک

تحقیق کاروفناوری هفتم

آشنایی با انواع دوخت

تحقیق کاروفناوری آشنایی با انواع کوک و دوخت ساده

جهت دیدن متن تحقیق ادامه مطلب را ببینید.

کوک ساده

کوک یکی از ساده ترین دوخت ها در خیاطی است کاربرد این دوخت در خیاطی اتصال موقت درزها به یکدیگر است.معمولا" طول و فاصله ی هر کوک از یکدیگر حدود نیم تا یک سانتی متر است. طول شلال های کوک و هم چنین فواصل آن ها را تا لبه ی پارچه به طور مساوی کوک می زنند تا هنگامِ دوخت چرخکاری، درزها صاف و یک نواخت باشد. برای دوخت درزی صاف و بدون چروک، پارچه را روی میز قرار دهید و با سوزن بلند کوک بزنید.

ضمناً هیچ گاه انتهای نخ را گره نزنید، زیرا امکان دارد هنگام چرخ گره در زیرسوزن قرار بگیرد و چرخ شود. در این مدت جداسازی آن از پارچه مشکل خواهد شد. از این دوخت برای اتّصال درز تکه هایی که یکی به دیگری خورد یا چین می خورد نیز استفاده  می کنند، مانند اتّصال آستین به حلقه ی آستین.

تحقیق کاروفناوری آشنایی با انواع کوک و دوخت ساده

کوک شُل یا کوک راهنما :

از این کوک، برای ردگذاری به صورت قرینه روی لباس استفاده می شود در واقع با این دوخت شکل الگو روی پارچه کپی می شود. روش دوخت این گونه است که دو لایه ی پارچه را روی هم قرار دهید. الگوی دل خواه را نیز روی پارچه با سوزن وصل کنید. دور این الگو را با گچ خیاطی (مل) علامت بگذارید. پارچه را با فاصله ی 1 تا 2 سانتی متر از علامت قیچی و سپس الگو را از روی پارچه جدا کنید. محل علامت گذاری شده را کوک شل بزنید و سوزن را از پارچه خارج کنید. دو شلال کوچک بدوزید. سپس سوزن را از سمت راست شلال دوم (پشت شلال دوم) داخل پارچه فرو ببرید و دوباره یک شلال بزنید و سوزن را از سمت چپ شلال خارج کنید. هنگامِ کشیدن نخ، حلقه ای از نخ را به حالت شل روی پارچه باقی بگذارید. این عمل را تا انتهای کار تکرار کنید. بعد از اتمام کار دو لایه ی پارچه را به طرفین بکشید، به طوری که تمام کوک ها به حالت آزاد و یک نواخت در میان دولایه ی پارچه قرار گیرند. سپس با یک قیچی کوچک و تیز کوک ها را از وسط قیچی کنید.

تحقیق کاروفناوری آشنایی با انواع کوک و دوخت ساده

پس دوزی

کاربرد پس دوزی در خیاطی برای پارچه های ظریف و لطیف است درپس دوزی، دوخت نباید از رو یا از پشت لباس دیده شود. روش کار این گونه است که لبه ی پارچه راحدود یک سانتی متر تا بزنید و اتو کنید. سپس لبه ی پارچه را به اندازه مورد نیاز تا کنید و کو ک بزنید. حال برای پس دوزی با نخِ هم رنگِ پارچه، یک تار از سطح پارچه را به سوزن بگیرید سپس سوزن را از میان تای یک سانتی متری ردکنید و به فاصله ی نیم تا یک سانتی متر از تای پارچه سوزن را از پارچه خارج کنید و دوباره از همان محل، که سوزن از پارچه خارج شده است، از سطح پارچه یک تار بردارید و این عمل را تکرار کنید. دقت کنید در شروع کار، نخ را روی تای پارچه با دو شلال ریز محکم کنید نخ را گره نزنید، با این روش دوخت یک پس دوزی مخفی خواهید داشت که نخ ازروی پارچه و پشت پارچه دیده نمی شود. چنان چه پس دوزی در کنار خط چرخ شده ای انجام گیرد هربار سوزن را از زیربخیه ی چرخ و سپس از داخل تای پارچه رد کنید. در این پس دوزی نیز نخ کاملاً مشخص نمی شود.

توجه ! چنان چه می خواهید لبه ی دامن یا جایی که دارای طول زیاد است پس دوزی کنید حتماً در فاصله ی هرچند بخیه یک بار آن را محکم کنید تا اگر زمانی نخ پس دوزی به جایی گیرکرد کار کاملاً کشیده و شکافته نشود.

تحقیق کاروفناوری آشنایی با انواع کوک و دوخت ساده

زیگزاگ

کاربرداین دوخت درپارچه های ضخیم است چنانچه لبه ی پارچه ضخیم را تا کنید ضخامت پارچه، لبه ی کار را بد فرم نشان می دهد. بنابراین، بهتر است لبه ی پارچه را با قیچی زیگزاگ برش بزنید یا با چرخ اورلاک (سردوز) تمیزدوزی کنید. سپس پارچه به اندازه ی موردنظر تا کنید و کوک بزنید و اتو کنید. زیگزاگ از طرف چپ به راست دوخته می شود ابتدا نخ را در سمت چپ با دوشلال ریز محکم کنید، بعد چند تار از سطح پارچه را بردارید و نخ را از پارچه خارج کنید، سپس از لبه ی تاشده ی پارچه نیز چند تار بردارید و سوزن را از پارچه خارج کنید. این عمل را تکرار کنید. توجه کنید و هنگامی که نخ را از پارچه برمی دارید، نخ باید روی دست یا روی سوزن قرار گیرد تا دوخت به صورت زیگزاگ (هفت و هشت) دیده شود. هنگام دوخت، نخ را هرگز محکم نکشید زیرا نخ در روی پارچه کشیده می شود و کار را جمع می کند.

تحقیق کاروفناوری آشنایی با انواع کوک و دوخت ساده

بخیه

نوعی دیگر از دوخت هایی است که همانند بخیه ی چرخ محکم و بادوام است و در مواقعی که به دوخت دست دوزی محکم نیاز باشد از این دوخت استفاده می کنند سوزن را از میان پارچه خارج کنید و از سمت راست آن سوزن را به پارچه فرو برید و از سمت چپ آن خارج کنید، به طوری که هربار سوزن از محل دوخت قبلی به پارچه فرو برده شود. شکل ظاهری این دوخت شبیه به دوخت بخیه ی چرخ خیاطی است.

تحقیق کاروفناوری آشنایی با انواع کوک و دوخت ساده

دندان موشی

کاربرد این نوع دوخت در تمیزدوزی جادرز یا جهت تزیین لبه ی دستمال یا لباس و هم چنین دوخت جادکمه با دست یا دوخت پایین لباس است. و شروع این دوخت از چپ به راست است.

تحقیق کاروفناوری آشنایی با انواع کوک و دوخت ساده


مطالب مرتبط