آشنایی با کلیدهای میانبر

تایپ علائم فارسی در WORD

و میانبرهای کار با ویندوز

برای تسریع در تایپ یا تسریع در کار با ویندوز کلید های میانبری وجود دارند که کاربر با دانستن آنها می تواند به صورت بهینه و کارآمد با آفیس و ویندوز کار کند. در ادامه مطلب با مهمترین مبانبرهای تایپ علائم و نشانه های فارسی در WORD و میانبرهای ویندوز آشنا می شوید.

کلید های میانبر ویندوز و تایپ در WORD

نمایش جداول در ادامه مطلب

میانبرهای تایپ علائم فارسی در WORD

،

Shift +  T

؛

Shift +  Y

,

Shift +  u

ــــــَـــــ

Shift +  a

ــــــــِــــــــ

Shift +  d

ــــــُـــــ

Shift +  s

ــــــًـــــ

Shift +  q

ـــــٍـــــ

Shift  + e

ــــــٌـــــ

Shift  + w

ریال

Shift +  r

]

Shift  + i

[

Shift +  o

»

Shift +  L

«

Shift  + K

ـ

Shift  + J

آ

Shift +  H

ۀ

Shift  + G

ّ

Shift +  F

أ

Shift  + N

إ

Shift +  B

ؤ

Shift +  V

ة

Shift +  Z

ی

Shift +  X

 آشنایی با کلیدهای میان بر ویندوز

نمایش منوی Help

F1

تغییرنام آیتم Rename

F2

بازکردن پنجره جستجو

F3

بروزرسانی Refresh

F5

جلوگیری از اجرای

خودکار لوح فشرده

SHIFT

نمایش منوی

راست کلیک

SHIFT+F10

حذف بدون ارسال

به سطل بازیافت

SHIFT+DEL

نمایش منوی start

SHIFT+ESC

انتقال دادن cut

CTRL+X

کپی کردنcopy

CTRL+C

چسپاندن Paste

CTRL+V

انتخاب تمام موارد

CTRL+A

برگشت به عمل

قبلی undo

CTRL+Z

عکس عمل  undo

CTRL+Y

بستن پنجره و

خروج Close

ALT+F4

حرکت بین

پنجره های باز

ALT+TAB

تغییر زبان

ALT+SHIFT

نمایش منوی

پنجره ی جاری

ALT+SPACE

نمایش منوی properties

ALT+ENTER

نمایش منوی start

WIN

نمایش پنجره Run

WIN+R

پنجره ی windows Explorer

WIN+E

مینیمم کردن

پنجره های باز

WIN+M

بازگرداندن

پنجره های مینیمم

WIN+SHIFT+M

نمایش

System Properties

WIN+BREAK

نمایش

Task Manager

CTRL+ALT+DEL

نمایش

Task Manager

CTRL+SHIFT+ESC