کارکلاسی صفحه 94-93

کاروفناوری پایه هفتم

پودمان نقشه کشی

کار کلاسی: کشیدن شکل های ساده با استفاده از ابزار نقشه کشی

با استفاده از وسایل نقشه کشی بر روی کاغذ شطرنجی تمرین های صفحهٔ بعد را انجام دهید.

کارکلاسی صفحه 93 و 94 کاروفناوری هفتم کشیدن شکل های ساده

جواب و فایل pdf این کارکلاسی را در ادامه مطلب ببینید

شکل صحیح ترسیم این طرح ها را در شکل های زیر مشاهده می کنید.


کارکلاسی صفحه 93 و 94 کاروفناوری هفتم کشیدن شکل های ساده


کارکلاسی صفحه 93 و 94 کاروفناوری هفتم کشیدن شکل های ساده


کارکلاسی صفحه 93 و 94 کاروفناوری هفتم کشیدن شکل های ساده


مطالب مرتبط