آموزش پایتون

ترسیم رنگین کمان در پایتون

با کتابخانه ترتل در پایتون نمای رنگین کمان و خورشید را ترسیم کنید.

برای نمایش تصویر با سایز بزرگتر، روی آن کلیک کنید.

ترسیم رنگین کمان و خورشید با کتابخانه ترتل در پایتون  Draw a rainbow with Python

کد ترسیم در ادامه مطلب

کد ترسیم :


import turtle
turtle.setup(width=1000,height=650)
s=turtle.Screen()
s.title('Suherfe.blog.ir')
turtle.up()
turtle.goto(300,-200)
turtle.down()
turtle.bgcolor('cyan')
turtle.speed(100)
turtle.lt(90)
turtle.width(20)
turtle.color(1,0,0)
turtle.circle(300,180)
#c2
turtle.up()
turtle.goto(280,-200)
turtle.down()
turtle.lt(180)
turtle.width(20)
turtle.color('orange')
turtle.circle(282,180)
#c3
turtle.up()
turtle.goto(260,-200)
turtle.down()
turtle.lt(180)
turtle.width(20)
turtle.color(1,1,0)
turtle.circle(263,180)
#c4
turtle.up()
turtle.goto(240,-200)
turtle.down()
turtle.lt(180)
turtle.width(20)
turtle.color(0,1,0)
turtle.circle(244,180)
#c5
turtle.up()
turtle.goto(220,-200)
turtle.down()
turtle.lt(180)
turtle.width(20)
turtle.color('skyblue')
turtle.circle(226,180)
#c6
turtle.up()
turtle.goto(200,-200)
turtle.down()
turtle.lt(180)
turtle.width(20)
turtle.color(0,0,1)
turtle.circle(207,180)
#c7
turtle.up()
turtle.goto(180,-200)
turtle.down()
turtle.lt(180)
turtle.width(20)
turtle.color('purple')
turtle.circle(190,180)
#Earth
turtle.up()
turtle.goto(-700,-300)
turtle.down()
turtle.left(90)
turtle.width(200)
turtle.color(0,1,0)
turtle.fd(1500)
#sun
turtle.color(1,1,0)
turtle.up()
turtle.goto(270,120)
turtle.down()
turtle.width(10)
turtle.begin_fill()
turtle.circle(50)
turtle.end_fill()
turtle.goto(270,170)
turtle.width(5)
for i in range(36):
    turtle.fd(100)
    turtle.goto(270,170)
    turtle.lt(10)
    turtle.fd(75)
    turtle.goto(270,170)
    turtle.lt(10)


توجه : روش استفاده از این کد

ابتدا نرم افزار پایتون را در رایانه نصب کنید.بعد از منوی استارت و پوشه python برنامه IDLE Python را اجرا کنید از منوی File گزینه New File را انتخاب کرده و کد را داخل آن کپی کنید.حال از منوی Run گزینه Run Module را انتخاب کنید. پنجره ای باز شده و از شما می خواهد برنامه را Save کنید که شما با کلیک روی Ok آن را ذخیره کنید. بعد از ذخیره خروجی برنامه نمایش داده می شود.


در لینک زیر می توانید فایل پایتون این شکل را با فرمت Py. دانلود کنید.مطالب مرتبط