مثالی از یک الگوریتم و رسم فلوچارت آن

سوال :

فلوچارت مراحل ورود به حساب کاربری اینستاگرام را ترسیم کنید.

مثال فلوچارت و روندنمای ورود به اینستاگرام

این فلوچارت را در ادامه مطلب مشاهده کنید.