درج سرصفحه و پا صفحه در Word

Header & Footer

منظور از  Header & Footer این است که یک متن یا نوشته ای در سربرگ یا پایین تمام صفحات سند ما عیناٌ تکرار شود مانند آدرس یک سایت و وبلاگ - نام شخص - نام پرونده و..............

برای این کار از زبانه Insert بر روی دکمه های  Header سرصفحه یا Footer پاصفحه کلیک کنید بعد از این کار منویی ظاهر می شود که نوع سرصفحه یا پاصفحه را مشخص می کند شما یکی از این موارد را انتخاب کنید سپس متن خودر را در جاهای مورد نظر بنویسید بعد بر روی دکمه Close از قسمت نوار ابزار کلیک نمایید مشاهده می شود که متن ما در  همه صفحات سرصفحه یا پاصفحه تکرار می شود.

درج سرصفحه Header و پاصفحه Footer در برنامه Word


فیلم آموزشی 1

قرار دادن سرصفحه و پاصفحه

به زبان انگلیسی


فیلم آموزشی 2

قرار دادن سرصفحه و پاصفحه

به زبان فارسی