کارکلاسی صفحه 7

کاروفناوری نهم

پودمان الگوریتم

سوال :

یک کارگاه تولیدی لباس باید در هفته حداقل 560000 تومان سود داشته باشد. اگر قیمت فروش هر لباس 15 درصد بیشتر از هزینهٔ تولید آن باشد، الگوریتمی بنویسید که هزینهٔ تولید یک لباس را بپرسد و حداقل تعداد لباسی را که باید در هفته تولید شود محاسبه کند.

کارکلاسی صفحه 7 کاروفناوری نهم الگوریتم تولید لباس در کارگاه

جواب در ادامه مطلب

برای خلاصه کردن جواب باید ابتدا مسئله را خوب فهمید سپس از متغییر ها یا علائمی برای خلاصه کردن جواب استفاده کرد در این الگوریتم متغیری که هزینه تولید یک لباس است را A می نامیم با ضرب A در 15 درصد مقدار سود حاصل از فروش هر لباس به دست می آید که به آن P می گوییم وقتی 560000 بر P تقسیم شود حداقل تعداد لباس هایی که در یک هفته باید تولید شود به دست می آید. گرد کردن یک عدد اعشاری به سمت بالا به خاطر رند کردن جواب است.

1- شروع
2-  هزینه تولید یک لباس را A می نامیم.
3- مقدار سود حاصل از فروش هر لباس A × % 15 را P می نامیم
4- حداقل تعداد لباس های دوخته شده برابر است با 560000 تقسیم بر P که آن را X می نامیم
5- گردکردن X به سمت بالا 
6-  پایان

کارکلاسی صفحه 7 کاروفناوری نهم الگوریتم تولید لباس در کارگاه


مطالب مرتبط