مطالب کمک درسی برای تدریس پودمان کاربا فلز کاروفناوری هشتم

درجه ذوب فلزات مختلف

شاید همیشه علاقمند بودیم که درجه ذوب عناصر و فلزات مختلف را بدانیم حال در جدول زیر می توانید نقطه ذوب عناصر مختلف را ببینید.

جدول اندازه درجه ذوب فلزات مختلف پودمان کاربافلز کاروفناوری هشتم