تحقیق کاروفناوری پودمان نگه داری از حیوانات کاروفناوری هشتم

تشخیص شروع فصل زنبورداری

فصل زنبورداری با شروع بهار هر منطقه آغاز می شود و فعالیت زنبوران در بخش تخمدان کندو با افزایش تخم و لارو همراه است. به طوری که اگر شانی ساخته شود، همیشه شان دارای سلول های کارگر خواهد بود و با افزایش جمعیت نوزادان کارگر کندو برای تقسیم طبیعی (بچه کندو) شروع به ساختن سلول های نر می کند، وجود سلول های نر شروع فصل نرها را در منطقه نشان می دهد و کشتن زنبوران نر توسط کارگران (نرکشی) مؤید اختتام فصل نرها در همان منطقه است. توجه نمایید که، وجود نرها قبل و پس از فصل دلیل بر معیوب بودن کندو است یعنی ملکه باکره، یا مریض بوده و یا پیر و فرسوده می باشد.

شروع فصل زنبورداری

از آنجایی که تابش نور خورشید و حرارت آن بر سطح کره زمین یکنواخت نیست در نتیجه محیط های مختلفی در سطح کره زمین به وجود آمده است. به عبارت دیگر فصل زنبورداری در هر منطقه ثابت ولی در مناطق مختلف دنیا متفاوت است. اما عملیات آن در تمام مناطق مختلف دنیا یکسان است. یعنی زمانی که فصل زنبورداری در جنوب کشور به اتمام می رسد، فصل زنبورداری در شمال کشور آغاز می شود. بدین منظور شناخت منحنی شروع و پایان فصل زنبورداری و عملیات مربوط به آن فصل در هر منطقه لازم و ضروری است.

به طوری که در شکل می بینیم پنج منحنی دیده می شود که چهار منحنی آن ضمن داشتن رابطه با همدیگر ارتباط مستقیمی نیز با منحنی تابش نور خورشید دارند. براساس میزان تابش نور خورشید و میزان حرارت آن منحنی رشد گیاهی (منابع غذایی) در منطقه به وجود می آید و به موازات آن نیز منحنی افزایش جمعیت کندو آغاز می شود و براساس شروع و اختتام منحنی رشد گیاهی در هر منطقه منحنی فصل فعالیت نرها به وجود آمده و با شروع کاهش درجه حرارت و نور خورشید (کوتاه شدن روزها) منحنی فصل تولید عسل حاصل می شود.

نمودار تقویم زنبورداری در منطقه آب و هوایی آذربایجان را در تصویر زیر مشاهده می کنید

عملیات مربوط به منحنی

فصل A از فروردین و اوایل اردیبهشت : حفظ حرارت و رطوبت داخل کندو استفاده از گرده مصنوعی و شربت تقویتی روزانه به میزان یک دوم الی یک چهارم لیتربه نسبت یک به یک و نظافت داخلکندو.

فصل B اردیبهشت، خرداد تا اوایل تیر : فصل پرورش ملکه  بچه کندوی طبیعی و  مصنوعی (تکثیر کندو) و استفاده از صفحات موم آجدار و اضافه کردن طبقه عسلدان.

فصل C از اوایل تیر تا اواسط مرداد : عملیات ذخیره سازی کلنی برای جمع آوری  عسل (تولید عسل)

فصل D اواخر مرداد تا اوایل مهرماه : برداشت عسل، آماده سازی کندو برای   زمستان گذرانی (تغذیه زمستانی به نسبت 5 به 3 یا 3 به 2

فصل E اوایل مهرماه تا پایان فصل زمستان منطقه : در صورت ماندن در منطقه گذراندن   زمستان و استراحت کلنی ها و در صورت امکان کوچ دادن به مناطق گرمسیر.

نکات قابل توجه

1- عملیات منحنی فوق با توجه به آب و هوای هر منطقه متفاوت است. یعنی شروع عملیات فوق در منطقه آب و هوایی مازندران و گیلان حدوداً از اول اسفند شروع می شود. در صورتی که در آب و هوای جنوب کشور حدوداً از اواخر بهمن ماه آغاز می شود.

2- طبیعی است بهار زودرس یا پاییز دیررس می تواند تأثیر مستقیمی در شروع یا پایان منحنی داشته باشد.

3- وجود زنبوران نر باید حدوداً در فصل نرها یعنی فصل B باشد درغیر این صورت، قبل از  فصل نرها و یا بعد از فصل نرها در منطقه آذربایجان نشانه معیوب بودن کندو است.