واژه نامه پودمان سازوکارهای حرکتی کاروفناوری نهم


A

Adjusting plate صفحه تنظیم
Acme دنده
Actuating cam بادامک
Actuating force نیروی عمل کننده
tuator اهرم ترمز دستی
Adapter هماهن گکننده
Addendum سردنده
Addendum پای دنده
Adjusting cap کلاهک تنظیم
Adjusting disk دیسک تنظیم
Adjusting nut مهره تنظیم
Adjusting Screw پیچ تنظیم کلاچ اصطکاکی پنوماتیکی
Air Actuated Friction Clutch
Alignment هم راستایی
Angle of action زاویه عمل
Approach حمله
Articulated mechanism مکانیزم مفصلی
Asbestos مقوای نسوز

B

Ball ساچمه
Ball bushing بوش ساچمه ای
Ball Spring over load release clutch کاچ اطمینان ساچمه ای  فنری
Band brake ترمز نواری
Bearing یاتاقان
Bearing life عمر یاتاقان
Bearing Types انواع یاتاقان
Belleville springs فنر بشقابی
Belt تسمه
Bevel gears چرخ دند ههای مخروطی
Block Brake ترمز کفشکی
Block Spring فنر لاستیکی فنر بلوکی
Bolt مهر هخور
Boot صندوق عقب
Boundary موزی
Brake ترمز
Brake band لنت ترمز
Brake block کفشک ترمز
Brake drum کاسه نمد - کاسه ترمز
Brake Fluid روغن ترمز
Brake Key کلید قطع و وصل
Brake lining لنت ترمز  لایه ترمز
Brake plate طبق ترمز
Brake pull cable سیم ترمز  کابل ترمز
Brake shoe کفشک ترمز
Brake sliding لغزش ترمز
Braking Disk صفحه ترمز

C

Caliper انبرک
Cam بادامک
Cam follower پیرو بادامک
Cam mechanism مکانیزم بادامکی
Cap screw پیچ درپوش
Cast Iron چدن
Centrifugal clutch کلاچ گریز از مرکز
Chain زنجیر
Clearance لقی
Clearance circle دایره لقی
Clutch کلاچ
Cold forming سردکاری
Cold rolling نورد سرد
Compression Coupling کوپلینگ فشاری
Compression springs فنر فشاری
Cone brake ترمز مخروطی
Conical spring فنر مخروطی
Connecting rod میله رابط  میله اتصال
Contact seal آب بند کاسه نمد تماسی
Control System سیستم کنترل  دستگاه فرمان
Core مغزی
Crank لنگ
Crank shaper صفحه تراش
Cylindrical cams بادامک های استوانه ی

D

Groover seal آ ببندی شیاری
Helical مارپیچ
Helical gears چرخ دنده مارپیچ
Helical spring فنر مارپیچی
Helical springs فنر مارپیچ
Herring bone چرخ دنده جناغی
Hobbing دنده زنی با فرز حلزونی
Holding power توان نگهداری
Housing محفظه  پوسته  بدنه دستگاه
Hub توپی  قسمت میانی چرخ
Hypoid gear چر خدنده هیپوئید

I

Inner داخلی
Inner Bearing یاتاقان داخلی
Internal Shoe ترمز کفشکی داخلی

J

Jack بالابر
Joyce جک پیچی حلزون

K

Key خار

L

Labyrinth seal کاسه نمد آب بندی مارپیچی
Lamella چند صفح های
Lang Lay تاب بلند
Lead screw پیچ راهنما
Leading surface سطوح راهنما
Lever اهرم  اهرمی
Line of action خط عمل
Link بازو عضو اتصال
Linkages میله های ارتباطی
type seal  Lip آب بند کاسه نمد لبه دار
Load بار
Lubrication روغنکاری

M

Material جنس
Mechanism مکانیزم
Milling فرزکاری
Module مدول
Motive Force نیروی محرک
Mounting Bolt پیچ نصب

O

Oil feeder روغن رسان
Oldham coupling کوپلینگ اولدهام
Outer Bearing یاتاقان بیرونی
Output link عضو محرک

P

Pawel detent ضامن، گیره
Performance عوامل کارکرد
Permanent coupling کوپلینگ ثابت
Pillow block بالشتک دو نیمه
Pin پین
Piston پیستون
Pitch circle دایره گام
Pitch diameter قطر گام
Pitch point نقطه گام
Pitch radius شعاع گام
Planar Mechanism مکانیزم صفح های
Press fit انطباق محکم
fit seal Press آب بندی کاسه نمد پرسی
Pressure plate صفحه فشاردهنده
Pressure spring فنر فشاری
Primary shear برش اولیه

R

Radial cam بادامک شعاعی صفحه ای
rake link مفصل ترمز
Rectilinear sliding pair جفت کشویی خطی
Regular Lay تاب منظم
Release Bearing بلبرینگ کف گرد
Resistance force نیروی مقاومت
Retainer حایل
Retaining ring خار فنری
Rigid coupling کوپلینگ سخت
Rise رشد
Rocker اسبک
Roller غلتکی
Rubber  block compression  فنر لاستیکی از نوع فشاری
Rubber  block torsion spring فنر لاستیکی از نوع پیچشی

S

Safety clutch کلاچ اطمینان
Seal کاسه نمد نشت بند
Seal نشت بند
Sealing آب بندی
Sealing ring حلقه و رینگ آب بندی
Seam Welding جوش نواری
Secondary shear برش ثانویه
Section of rope مقطع طناب
Locking  Self خود قف لکن
acting clutch Self کلاچ اتومات کی
Self energizing خود انرژی زا
Self locking خود قفلک‌نی
Shaping صفحه تراش
Shear Joints اتصال برشی
shear pin پین برشی
shoe and lining کفشک و لنت
disk clutch  Single کلاچ کی صفح های
runner keyway Sled جاخار سورتم های
Slide کشویی  لغزشی
crank mechanism  Slider مکانیزم لنگ  لغزنده
Snap ring خار حلقه ای
tight Snug راحت سفت شدن
Solid film فیلم جامد لایه جامد
Solid lubricant روانک‌ننده جامد
Spacial mechanism مکانیزم فضایی
Spheric pair جفت کروی
Spindle محور
Spiral berel gears چرخ دند ههای مخروطی مارپیچ
Splash shield پوشش شتک
Split muff coupling کوپلینگ پوسته ای دوتکه ای
Spot Welding نقطه جوش
Spring فنر
Spring Materials جنس فنر195
Spur gears چرخ دنده ساده
Stability پایداری
Steel فولاد
Steering Knuckle مفصل راهنما
Stiffness سفتی
Stud Wheel پیچ چرخ
Suin تشدید

T

Temperature دما
Thrust کف گرد
Toggle زانویی
Top land سطح سردنده
Torgue coefficient گشتاور پیچشی
Transition انتقال
Translation cams بادام کهای انتقالی
Turboflex coupling کوپلینگ توربو فلکس
Turning pair hine لولا
Type of Gears انواع چرخ دنده

V

Volute spring فنر پیچکی

W

Wear سایش
Welding symbols سمبول جوشکاری
Wheel چرخ
White Metal فلز سفید
Whole depth ارتفاع دنده
Wire سیم
Wire Rope طناب سیمی
woodruff key خار ناخنی
Worm Gear چرخ حلزون
asbestos  Woven پنبه نسوز