مطالب کمک درسی پودمان پرورش و نگه داری گیاهان

روش های ازدیاد گیاهان زراعی و باغی

تکثیر جنسی گیاهان زراعی و باغی

بشر اولیه سالیان دراز ازگیاهان خودرو تغذیه می کرد بدون آنکه توانایی تکثیر یا ازدیاد آنها را در محل و زمان دلخواه داشته باشد. به تدریج انسان رمز و راز تولید مثل و تکثیر گیاهان را کشف کرد. این کشف هنوز هم یکی از بزرگترین کشفیات بشر تلقی میشود. با این کشف یکجانشینی انسان و تمدنهای باستانی شکل گرفت.

به مرور روشهای جدیدتکثیر کشف گردید. به نحوی که امروزه برحسب شرایط و هدف محقق یا زارع روش خاصی قابل استفاده می باشد.

تکثیر جنسی

این شیوه معمولاً از طریق بذر که خود از تلاقی سلول جنسی نر (گرده) و سلول جنسی ماده (تخمک) است انجام می گیرد.شیوه تکثیر جنسی، ازدیاد گیاهان به وسیله بذر برای گیاهان گلدار و به وسیله هاگ برای گیاهان بی گل است. اکثر گیاهان زراعی و بیشتر گیاهان باغی با این روش تکثیر می شوند.

در این نوع تکثیر، گیاه جدیدی به وجود می آید که در عین حال که در بسیاری از صفات مانند والدینش می باشد، ممکن است در بعضی از صفات با آن ها متفاوت باشد.

مزایای تکثیر به وسیله بذر را می توان چنین خلاصه کرد:

۱- تکثیر به وسیله بذر ارزا نتر و راحت تر و ساده تر از تکثیر غیرجنسی می باشد.

۲- بذر را می توان برای مدت نسبتاً طولانی انبار کرد و به سهولت آنها را جابجا نمود.

۳- از آنجا که بیماری های ویروسی معمولاً با بذر انتقال نمی یابد با تکثیر به وسیله بذر می توان ارقام عاری از ویروس را بدست آورد.

معایب تکثیر به وسیله بذر عبارتند از:

۱- در تکثیر به وسیله بذر، بعضی از صفات و ویژگی های گیاه جدید با گیاهی که بذر از آن به دست آمده متفاوت است. لذا گیاه حاصل ممکن است مطلوب تولید کننده نباشد.

۲- در تکثیر به وسیله بذر، گاهی مرغوبیت و مقدار محصول در فصلهای بعد کاهش می یابد. در بعضی از گیاهان که به و سیله بذرتکثیر می شوند مدت زمان لازم برای بالغ شدن گیاه طولانی ست. مثلاً درخت گلابی حاصل از بذر، برای تولید گل و میوه، معمولاً هفت سال وقت نیاز دارد.