مطالب کمک درسی جهت تدریس کاروفناوری متوسطه یک پایه هفتم و نهم

تعاریف و اصطلاحات  مربوط به شغل - حرفه و آموزش فنی و حرفه ای

http://s9.picofile.com/file/8268525592/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B3%D8%A8_%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B12.jpg

رویکرد برنامه درسی ملّی:منظور از این اصطلاح، جهت گیری آموزش های مدرسه ای براساس فلسفه تربیتی نظام حاکم بر جامعه و انتظارات مدیران، مردم و نهادها از برنامه درسی ملّی است. این رویکرد، رویکرد فطرت گرای توحیدی نام دارد که مقصد عالی آن، شکوفایی گرایش های الهی در انسان و تربیت انسان خلیفه الله است.

دنیای کار:شامل کار مزدی، پیگیری حرفه و شغل در زندگی در همه جنبه های زندگی اجتماعی است. دنیای کار از دنیای آموزش و زندگی شخصی متمایز است. دنیای کار شامل زندگی شغلی، بازار کار، محیط واقعی کار و بنگاه های اقتصادی است.

محیط کار: موقعیتی است که افراد در آن کار می کنند و گستره ای وسیع از فضا ها، از خانه تا کارخانۀ بزرگ را شامل می شود.

بنگاه اقتصادی: محلی که در آن فعالیت های اقتصادی مبتنی بر استاندارد ملی طبقه بندی فعالیت های اقتصادی صورت می گیرد.

صلاحیت حرفه ای: مجموعه ای از شایستگی های حرفه ای است که با توجه به سطح، نوع و وسعت آنها به سطوح دیگر تقسیم خواهند شد.

آموزش و تربیت فنی و حرفه ای: آموزش و تربیت در قلمرو دنیای کار جهت زمینه سازی، آمادگی، نگهداشت و ارتقاء شغلی و حرفه ای راگویند. آموزش و تربیت فنی و حرفه ای واژه ای جامع است که به جنبه هایی از فرایند آموزشی و تربیتی، مطالعۀ فناوری ها و علوم وابسته، کسب نگرش ها و مهارت های عملی، فهم و دانش مرتبط با حرفه ها را در بخش های گوناگون اقتصادی و زندگی اجتماعی، علاوه بر آموزش عمومی، ارجاع و اطلاق می شود.این واژه اعم از آموزش فنی و حرفه ای رسمی، غیررسمی و سازمان نایافته است. همچنین این آموزش ها شامل طیف وسیعی از فرصت های توسعه مهارت ها است که با بافت های ملی و محلی هماهنگ می گردد. یادگیری برای یاد گرفتن و رشد سواد و مهارت های محاسبه، مهارت های عرضی (غیر فنی) و مهارت های شهروندی نیز از مؤلفه های جدایی ناپذیر آموزش و تربیت فنی و حرفه ای می باشند.

شغل : واژۀ شغل استخدام شدن برای ارائه خدمت و یا برای مدتی خاص  می باشد. شغل، محدود به زمان و فرد کارفرما است. شغل مجموعه ای از کارها و وظایف مشخص است که در یک جایگاه خاص تعریف می شود. یک شخص ممکن است در یک حرفه در زمان های گوناگون مشاغل متفاوت داشته باشد.
حرفه : مجموعه ای از مشاغل دنیای کار است که شباهت معقولانه ای از نظر کارها، دانش و توانایی های مورد نیاز دارد. حرفه مشغولیت اصلی فرد در طول زندگی است. استاندارد حرفه ای، حداقل های مورد انتظار دنیای کار در یک حرفه را نشان می دهد. حرفه مرتبط با فرد و نقش وی در بازار و دنیای کار است مانند حسابدار، خانه دار، جوشکار، پرستار، مهندس ساختمان. اکثر حرفه ها در بخش های مختلف وجود دارد درحالی که برخی از حرفه ها مثل مهندس معدن مربوط به بخش خاصی است. یک حرفه مجموعه ای از مشاغل است که شباهت معقولانه ای از نظر کارها، دانش و توانایی های مورد نیاز دارد.

وظیفه : وظیفه عبارت است از مسئولیت و نقش اصلی مشخصی که دریک جایگاه شغلی یا حرفه برای شخص درنظر می گیرند. برای مثال از وظایف اصلی یک تعمیرکار خودرو می توان به تعمیر سیستم مولد قدرت، تعمیر سیستم انتقال قدرت و... اشاره کرد. از تکنسین مکاترونیک انتظار می رود نگهداری و تعمیرات سیستم های کنترل عددی را به عنوان وظیفه انجام دهد.

تکلیف کاری : یک تکلیف کاری، فعالیت مشخصی است که دارای ابتدا و انتها می باشد و شامل مراحل منطقی است. معمولاً هر وظیفه به چندین تکلیف کاری تقسیم می شود. به طور مثال یکی از تکالیف کاری وظیفه تعمیر سیستم مولد قدرت تنظیم سیستم جرقه می باشد.

شایستگی :  مجموعة اثبات شده از دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز جهت انجام یک تکلیف کاری، براساس استاندارد را، شایستگی گویند. شایستگی ها در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای به سه دستة شایستگی های فنی، غیرفنی و عمومی تقسیم بندی می شوند.

سطح شایستگی انجام کار: صرف نظر از اینکه یک تکلیفک اری در چه سطح صلاحیت حرفه ای انجام می شود، انجام هر کار ممکن است با کیفیت مشخصی در محیط کار مورد انتظار باشد. سطح کیفی شناخته شده از یک شخص در محیط کار را سطح شایستگی مورد انتظار و نیاز گویند. سطح شایستگی انجام کار معیار اساسی ارزشیابی می باشد. در بین کشورهای مختلف، نظام سطح بندی شایستگی گوناگونی وجود دارد، اما نظام چهارسطحی معمول ترین آنها به نظر می رسد.

چارچوب صلاحیت ملی : چارچوبی است که صلاحیت ها، مدارک و گواهینامه های در سطوح و انواع مختلف را به صورتی منسجم و همگون براساس مجموعه ای از معیار ها و شاخص های توافق شده به هم ارتباط می دهد. در این چارچوب به مهارت و تجربه در کنار دانش، ارزش ویژه ای داده می شود. زمان و مکان یادگیری ارزش کمتری دارد.

سطح صلاحیت : سطح صلاحیت عبارت است از سطح حرفه یا شغلی در چارچوب صلاحیت های حرفه ای ملی که تکالیف کاری باید در آن طراحی و تدوین گردد. نظام های سطح بندی گوناگونی در بین کشورها وجود دارد، سطح صلاحیت مهندسی حرفه ای  پنج در نظر گرفته شده است که به تَبَع آن، تکنسین فنی یا حرفه ای دارای سطح چهار می باشد. صلاحیت حرفه ای در اروپا به 8 سطح تقسیم بندی شده است

برنامه درسی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای: برنامۀ درسی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای، مجموعه ای از استانداردهای دنیای کار، اهداف، محتوا، روش ها، راهبردهای یاددهی  یادگیری، تجهیزات، زمان، فضا، استاندارد شایستگی ها، مواد آموزشی و استاندارد ارزشیابی است که دانش آموز هنرجو، کارآموز یا متربّی را برای رسیدن به آن اهداف در حوزۀ آموزش های فنی و حرفه ای هدایت می نماید. دامنة شمول برنامه درسی در حوزة آموزش های فنی و حرفه ای، دنیای کار و دنیای آموزش را دربرمی گیرد.

معمولاً در نظام های آموزش های فنی و حرفه ای کشورها سه نوع استاندارد، متصوّر می شوند :

۱- استاندارد شایستگی حرفه ای؛ شایستگی یا مهارت، که توسط متولیان صنعت، بازار کار و اتحادیه ها، صنوف و. تهیه می شود. در این استاندارد، وظایف، کارها وصلاحیت های هر شغل یا حرفه مورد توجه قرار می گیرند.

۲- استاندارد ارزشیابی؛ براساس استاندارد شایستگی حرفه ای و دیگر عوامل مؤثر توسط گروه های مشترکی از حوزه های گوناگون تهیه می شود و منجر به اعطای گواهینامه یا مدرک صلاحیت حرفه ای می گردد.

۳- استاندارد آموزشی یا برنامه درسی؛ براساس استاندارد های شایستگی حرفه و ارزشیابی توسط ارائه دهندگان آموزش های فنی و حرفه ای تهیه می گردد. در این استاندارد و اهدافِ دروس، محتوا، راهبردهای یاددهی  یادگیری، تجهیزات آموزشی و... در اولویت قرار دارند.

آموزش مبتنی بر شایستگی: رویکردی در آموزش فنی و حرفه ای است که تمرکز بر شایستگی های حرفه ای دارد. شایستگی ها را به عنوان پیامدهای آموزشی در نظر می گیرد و فرایند نیازسنجی، طراحی و تدوین برنامه درسی و ارزشیابی براساس آنها انجام می شود. شایستگی ها می توانند به شایستگی های فنی در یک حرفه یا مجموعه ای از حرفه ها، غیرفنی و عمومی دسته بندی شوند. رسیدن فراگیران به حداقلی از همة شایستگی ها به عنوان هدف آموزش های فنی و حرفه ای در این رویکرد مورد توجه قرار می گیرد.

استاندارد شایستگی حرفه: استاندارد شایستگی حرفه، تعیین کنندۀ فعالیت ها، کارها، ابزارها و شاخص هایی برای عملکرد در یک حرفه می باشد.

هویت حرفه ای: برایند مجموعه ای از باورها، گرایش ها، اعمال و صفات فرد در مورد حرفه است. بنابراین به دلیل تغییرات این مجموعه در طول زندگی حرفه ای، هویت حرفه ای قابلیت تکوین در مسیر تعالی را دارد.

گروه تحصیلی  حرفه ای چند رشته ای تحصیلی  حرفه ای : چند رشتۀ تحصیلی  حرفه ای که در کنار هم قرار می گیرند تا فراگیر را برای انتخاب مبتنی بر علائق، تصحیح در موقعیت براساس استعداد و حرکت در مسیر زندگی با توجه به استانداردهای راهنمایی و هدایت تحصیلی  حرفه ای به صورت منطقی یاری رساند.

چند رشته ای ها ممکن است با توجه به شرایط و امکانات منطقه ای هم خانواده، غیر هم خانواده، شایستگی های بزرگ مبتنی بر گروه های فرعی حرفه و شایستگی های طولی برای کسب کار باشد. گروه بندی تحصیلی  حرفه ای باعث شکل دهی هویت حرفه ای و تکوین آن در طول زندگی خواهد شد.

رشتۀ تحصیلی حرفه ای: مجموعه ای از صلاحیت های حرفه ای و عمومی است که آموزش و تربیت براساس آن، اجرا و ارزشیابی می گردد.

اهداف توانمندسازی: اهداف توانمندسازی، اهدافی است که براساس شایستگی ها، استاندارد عملکرد و اقتضائات یاددهی  یادگیری جهت کسب شایستگی ها توسط هنرجویان تدوین می گردد. اهداف توانمندساز با توجه به رویکرد شکوفایی فطرت شامل پنج عنصر: تعقل، ایمان، علم، عمل و اخلاق و چهار عرصۀ ارتباط متربّی با خود، خدا، خلق و خلقت است که با محوریت ارتباط با خدا تعریف، تبیین و تدوین می شوند. با توجه به اینکه آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی، فرایند تکوین و تعالی هویت حرفه ای متربّیان است و هویت متربّیان برایند نوع ارتباط آنان با خدا، خود، خلق و خلقت می باشد، بنابراین اهداف تربیت با توجه به این عرصه ها قابل تبیین خواهد بود، این عرصه ها به گونه ای جامع، یکپارچه و منطقی کلیه ساح تهای تربیتی را دربرمی گیرد.

یادگیری یکپارچه و کل نگر: یادگیری همه جانبه، یادگیری یک موضوع از ابعاد مختلف. در برنامه درسی ملی به ارتباط عناصر اهداف درسی و تربیتی و عرصه های چهارگانه گفته می شود.

یادگیری: فرایند ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در رفتار فراگیر یادگیری نامیده می شود. یادگیری ممکن است از طریق تجربۀ عینی از طریق کار، تمرین و...، به صورت نمادین از طریق اشکال، اعداد و نمادها، به شیوۀ نظری توضیحات کلی یا به شیوۀ شهودی ذهنی یا روحانی صورت گیرد.

فعالیت های یادگیری ساخت یافته: فعالیت های یادگیری ساخت یافته براساس اصول حاکم بر انتخاب راهبردهای یاددهی یادگیری در شاخه فنی و حرفه ای طراحی می گردد. در تدوین فعالیت های یادگیری در دروس مختلف شاخه فنی و حرفه ای براساس برنامه درسی ملی ایران و حوزه یادگیری کار و فناوری، دیدگاه فناورانه حاکم خواهد بود. انتخاب فعالیت های یاددهی یادگیری در فرایندآموزش به کمک مواد و رسانه های یادگیری به منظور تحقق شایستگی ها براساس اصولی از قبیل تقویت انگیزه هنرجویان، درک و تفسیر پدیده ها در موقعیت های واقعی دنیای کار، فعال نمودن هنرجویان استوار است.

محتوا: محتوای آموزشی مبتنی بر اهداف توانمندساز و فعالیت های یادگیری ساخت یافته می باشد. محتوا مبتنی بر ارزش های فرهنگی و تربیتی و سازگار با آموزه های دینی و قرآنی، مجموعه ای منسجم و هماهنگ از فرصت ها و تجربیات یادگیری است که زمینۀ شکوفایی فطرت الهی، رشد عقلی و فعلیت یافتن عناصر و عرصه ها را به صورت پیوسته فراهم می آورد. همچنین محتوا دربرگیرندۀ مفاهیم ومهارت های اساسی و ایده های کلیدی مبتنی بر شایستگی های مورد انتظار از دانش آموزان است و بر گرفته از یافته های علمی و معتبر بشری می باشد. تناسب محتوا با نیاز های حال و آینده، علایق، ویژگی های روانشناختی دانش آموزان، انتظارات جامعه اسلامی و زمان آموزش از الزامات محتوا است.

بستۀ تربیت و یادگیری: بستۀ تربیت و یادگیری، به مجموعه ای هماهنگ ازمنابع، مواد و رسانه های آموزشی اطلاق می شود که دریک بستۀ واقعی یا به صورت اجزایی هماهنگ با نشان و برند مؤسسۀ تولیدکننده، تهیه و برای یک یا چند پایۀ تحصیلی مورد استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر با گسترش فناوری های نوین بسته آموزشی با نرم افزارهای آموزشی، لوح فشرده و سایت های اینترنتی ،ICT و تکمیل می شود. طراحی و تهیه بسته یادگیری براساس ماکت بسته تربیت و یادگیری انجام می پذیرد. بستۀ تربیت و یادگیری می تواند شامل گستره ای از منابع و رسانه های آموزشی یا حاوی تعدادی کتاب وکتابچه، برگه های کار، لوح فشرده، فیلم آموزشی و حتی برخی وسایل کمک آموزشی و ابزارها باشد. در کنار بسته سخت افزاری، استفاده از امکانات نرم افزاری و اینترنت نیز می تواند به تکمیل یک بستۀ آموزشی کمک کند. می توان بستۀ تربیت و یادگیری را به دو گروه کلی، شامل منابع اصلی و منابع تکمیلی تقسیم نمود. منابع اصلی، شامل کتاب راهنمای هنرآموز، کتاب درسی، کتاب کار و کتاب ارزشیابی می شود.