مطالب کمک درسی و آموزشی جهت تدریس پودمان خودرو کاروفناوری نهم

آشنایی با سیستم فرمان خودرو

از سیستم فرمان برای کنترل جهت حرکت خودرو و هدایت آن به صورت مطلوب و پایدار در مسیر دلخواه راننده استفاده می شود. سیستم فرمان برای انتقال نیروی دست راننده به چرخ های فرمان پذیر نیازمند بخش هایی به شرح زیر است.

بخش های سیستم فرمان خودرو برای انتقال نیروی دست به چرخ ها

غربیلک فرمان - ستون فرمان - جعبه فرمان - مکانیزم و اهرم بندی اتصال فرمان

این بخش ها علاوه بر انتقال نیروی دست راننده به چرخ ها گشتاور نیروی دست راننده را نیز افزایش می دهند تا فرمان دهی به چرخ ها با نیروی کمتری صورت پذیرد.

تحقیق کاروفناوری آشنایی با سیستم فرمان خودرو پودمان خودرو کاروفناوری نهم

امروزه به منظور کاهش نیروی دست راننده در حین چرخش غربیلک فرمان، از سیستم فرمان با توان کمکی هیدرولیکی یا الکتریکی استفاده می شود این نوع فرمان، علاوه بر مکانیزم های مکانیکی فرمان، قطعات و اجزای هیدرولیکی و الکتریکی نیز به آنها افزوده می شود.

تحقیق کاروفناوری آشنایی با سیستم فرمان خودرو پودمان خودرو کاروفناوری نهم

کنترل و آچارکشی سیستم فرمان

منظور از کنترل و آچارکشی سیستم فرمان را می توان به صورت زیر بیان نمود.

- بررسی استحکام اتصالات مکانیکی و پیچ و مهره ای

- بررسی وضعیت ظاهری کمک فنرها و نشتی آنها

- بررسی وضعیت ظاهری و صحت عملکرد سیبک ها

- کنترل وضعیت ظاهری و فشار هوای تایرها

- بررسی وضعیت ظاهری و صحت عملکرد بوش ها و اتصالات لاستیکی

- بررسی وضعیت ظاهری فنرها