مطالب کمک درسی پودمان پرورش و نگه داری گیاهان

گروه بندی گیاهان زراعی و باغی براساس طول عمر

گیاهان یک ساله: گیاهانی هستند که چرخه ی زندگیشان، از جوانه زدن تا تولید بذر را در یک فصل رشد یا حداکثر در یک سال انجام می دهند مانند انواع غلات و حبوبات.

گیاهان دو ساله: گیاهانی هستند که چرخه زندگی دو ساله دارند. این گیاهان در سال اول رشد رویشی دارند و در سال زراعی بعدی، گیاه به گل رفته و تولید بذر می کند. مانند: چغندر، پیاز، هویج

گیاهان چندساله: گیاهانی هستند که دوره ی رشد و نمو آن ها چندین سال طول می کشد و می توان چندین سال از آن ها محصول برداشت نمود. مانند: یونجه، اسپرس، تاج الملوک و درختان.

گروه بندی گیاهان زراعی و باغی براساس عملیات داشت

گیاهان وجینی:

گیاهانی هستند که بوته های آن ها به فضای بیشتری احتیاج دارند. به همین دلیل آن ها را با فاصله و به صورت ردیفی کشت می کنند. علف های هرز فاصله بین ردیف ها را با وسایل مکانیکی وجین می کنند به همین دلیل به آن ها گیاهان وجینی می گویند مانند سیب زمینی، ذرت، چغندرقند، کلم و کاهو. عملیات داشت در این گروه از گیاهان به صورت مکانیزه قابل انجام است.

گیاهان غیروجینی:

گیاهانی هستند که بوته ی آن ها حجم زیادی ندارند. بنابراین، این گیاهان به صورت متراکم و نزدیک به هم کشت می شوند. مانند: گندم، جو، یونجه، تره، شاهی و تربچه.

گروه بندی گیاهان زراعی و باغی براساس فصل رشد

گیاهان پاییزه : این نوع گیاهان نسبت به سرما نسبتاً مقاوم اند و کنترل علفهای هرز در این گیاهان به صورت مکانیزه مقدور نمی باشد برخی از آنها برای گل دادن به یک دوره ی سرما یا بهاره کردن احتیاج دارند. این گیاهان، در هوای خنک بهتر رشد می نمایند و اغلب بلند روز هستند. مانند گندم و جو پاییزه، جعفری، نخودفرنگی و ... .

گیاهان بهاره: گیاهانی هستند که نسبت به سرما مقاومت کمتری دارند و برای گل دادن هم به سرما نیاز ندارند. رشدشان در هوای معتدل بهتر است. مانند ذرت، پنبه، نیشکر، گندم بهاره، گوجه فرنگی، فلفل، طالبی و ... .

گروه بندی گیاهان زراعی و باغی براساس حرارت مطلوب

گیاهان سرمادوست:

این گیاهان بهترین رشد خود را در هوای خنک انجام م یدهند و از هوای گرم خسارت می بینند. مانند گندم، جو، سیب زمینی، کتان، چغندرقند، سیر، گل کلم، ریواس و اسفناج.

دمای مطلوب برای آن ها بین 32 - 16 درجه سانتی گراد است.

گیاهان گرمادوست:

این گیاهان، در هوای نسبتاً گرم بهتر رشد می کنند و بر اثر یخبندان از بین می روند. دمای مطلوب برای رشد این گیاهان ۳۸ - ۳۰ درجه سانتی گراد است ذرت، نیشکر، خیار، بادمجان، طالبی، هندوانه و ... .