تحقیق کاروفناوری - مطالب کمک درسی پودمان کاربا فلز کاروفناوری هشتم

آشنایی با ساختار پیچ و مهره

پیچ ها و مهره ها از اجزاء استاندارد ماشین، و جزء وسایل اتصال موقت هستند

تعریف پیچ

هرگاه روی میله ای، مطابق شکل زیر دنده ای ایجاد شود، به آن پیچ گفته می شود. به عبارتی اگر شیاری تحت زاویه α روی سطح یک استوانه خارجی (میله) ایجاد شود، پیچ نامیده می شود.

http://suherfe.blogfa.com

عمل ایجاد دنده در پیچ به وسیله ابزاری به نام حدیده انجام می شود.

1 - میله
2 - حدیده
3 - دنده پیچ پس از حدیده شدن
4 - نمایش دنده پیچ و پیچ در نقشه

http://suherfe.blogfa.com

 

تعریف مهره

چنان چه سطح یک استوانه داخلی، به کمک ابزاری به نام قلاویز دندانه ایجاد شود، مهره نامیده می شود. و می تواند انواع و اقسام زیادی داشته باشد

در شکل مراحل ساخت یک مهره را مشاهده می کنید.

1 - مته
2 - قطعه آماده سوراخ کاری
3 - قطعه سوراخ شده
4 - قلاویز
5 - قطعه با سوراخ قلاویز کاری شده یا سوراخ دنده شده یا مهره
6 - نمایش دنده مهره در نقشه

 

معرفی اجزاء مختلف دنده پیچ و مهره

اجزاء و مشخصات دنده های یک پیچ یا مهره عبارت اند از:

d= قطر خارجی پیچ یا قطر داخلی مهره
d1 = قطر داخلی پیچ یا قطر خارجی مهره
h= ارتفاع واقعی دندانه
P= گام دنده پیچ و یا مهره
α° = زاویه بین دو دندانه برحسب درجه
L= طول قسمت دنده شده پیچ و مهره
L1 = طول قسمت انتهایی یا دنده نشده سوراخ مهره

http://suherfe.blogfa.com

 

معرفی انواع پیچ از نظر کاربرد

پیچ ها با توجه به شکل پروفیل دنده ها که در دو سیستم متریک و اینچی ساخته می شوند، از نظر کاربرد به دو دسته عمده تقسیم می شوند.

پیچ های اتصالی

پیچ هایی هستند که برای اتصال، یا بستن بین دو یا چند قطعه نسبت به هم به کار می روند. زاویه بین دو دندانه این گونه از پیچ ها در سیستم متریک برابر° 60 درجه و در سیستم اینچی برابر ° 55 ساخته می شوند.

پیچ های انتقال حرکت

زاویه بین دندانه های این گونه از پیچ ها ° 30 درجه بوده و شکل پروفیل دنده ها به گونه ای است که برای انتقال حرکت مورد استفاده قرار می گیرند.

در جدول زیر انواع مختلف پروفیل دندانه ها، زاویه بین دندانه ها، علامت اختصاری و بعضی از علائم مشخصه پیچ ها طبق استاندارد ایزو ISO و دین DIN را مشاهده می کنید.

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com