تحقیق کاروفناوری - مطالب کمک درسی پودمان کاربا فلز کاروفناوری هشتم

آشنایی با ساختار پیچ و مهره

پیچ ها و مهره ها از اجزاء استاندارد ماشین، و جزء وسایل اتصال موقت هستند

تعریف پیچ

هرگاه روی میله ای، مطابق شکل زیر دنده ای ایجاد شود، به آن پیچ گفته می شود. به عبارتی اگر شیاری تحت زاویه α روی سطح یک استوانه خارجی (میله) ایجاد شود، پیچ نامیده می شود.

http://suherfe.blogfa.com

عمل ایجاد دنده در پیچ به وسیله ابزاری به نام حدیده انجام می شود.

1 - میله
2 - حدیده
3 - دنده پیچ پس از حدیده شدن
4 - نمایش دنده پیچ و پیچ در نقشه

http://suherfe.blogfa.com

 

تعریف مهره

چنان چه سطح یک استوانه داخلی، به کمک ابزاری به نام قلاویز دندانه ایجاد شود، مهره نامیده می شود. و می تواند انواع و اقسام زیادی داشته باشد

در شکل مراحل ساخت یک مهره را مشاهده می کنید.

1 - مته
2 - قطعه آماده سوراخ کاری
3 - قطعه سوراخ شده
4 - قلاویز
5 - قطعه با سوراخ قلاویز کاری شده یا سوراخ دنده شده یا مهره
6 - نمایش دنده مهره در نقشه

 

معرفی اجزاء مختلف دنده پیچ و مهره

اجزاء و مشخصات دنده های یک پیچ یا مهره عبارت اند از:

d= قطر خارجی پیچ یا قطر داخلی مهره
d1 = قطر داخلی پیچ یا قطر خارجی مهره
h= ارتفاع واقعی دندانه
P= گام دنده پیچ و یا مهره
α° = زاویه بین دو دندانه برحسب درجه
L= طول قسمت دنده شده پیچ و مهره
L1 = طول قسمت انتهایی یا دنده نشده سوراخ مهره

http://suherfe.blogfa.com

 

معرفی انواع پیچ از نظر کاربرد

پیچ ها با توجه به شکل پروفیل دنده ها که در دو سیستم متریک و اینچی ساخته می شوند، از نظر کاربرد به دو دسته عمده تقسیم می شوند.

پیچ های اتصالی

پیچ هایی هستند که برای اتصال، یا بستن بین دو یا چند قطعه نسبت به هم به کار می روند. زاویه بین دو دندانه این گونه از پیچ ها در سیستم متریک برابر° 60 درجه و در سیستم اینچی برابر ° 55 ساخته می شوند.

پیچ های انتقال حرکت

زاویه بین دندانه های این گونه از پیچ ها ° 30 درجه بوده و شکل پروفیل دنده ها به گونه ای است که برای انتقال حرکت مورد استفاده قرار می گیرند.

در جدول زیر انواع مختلف پروفیل دندانه ها، زاویه بین دندانه ها، علامت اختصاری و بعضی از علائم مشخصه پیچ ها طبق استاندارد ایزو ISO و دین DIN را مشاهده می کنید.

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com


مطالب مرتبط

تحقیق کاروفناوری آشنایی با محاسبات اشکال و احجام هندسی

تحقیق کاروفناوری شرح مختصر کارو استفاده چند آچار پرکاربرد در مکانیک و صنایع مختلف

تحقیق کاروفناوری مقدمه ای بر پودمان کار با فلز کاروفناوری هشتم

تحقیق کاروفناوری آشنایی با خواص فلز آلومینیوم

تحقیق کاروفناوری تاثیر افزودن فلزات مختلف به آهن و تغییر خواص آن با ساخت انواع فولاد

تحقیق کاروفناوری آشنایی با درجه ذوب فلزات مختلف

تحقیق کاروفناوری آشنایی با وسایل و تجهیزات پایه در یک کارگاه صنعتی

تحقیق کاروفناوری چگونگی رولکاری در صنعت ورقکاری

تحقیق کاروفناوری آشنایی با ساختار پیچ و مهره

تحقیق کاروفناوری آشنایی با ماهیت فلز

تحقیق کاروفناوری آشنایی با فلز آهن

تحقیق کاروفناوری آشنایی با فلزات آهنی

تحقیق کاروفناوری آشنایی با انواع قیچی دستی ورق بر فلزی

تحقیق کاروفناوری پودمان کاربا فلز کاروفناوری هشتم آشنایی با حدیده و قلاویز