آشنایی با قانون اهم و فرمول های مربوطه

پودمان الکترونیک کاروفناوری هشتم

گئورگ زیمون اُهم فیزیکدان آلمانی، و فارغ التحصیل دانشگاه شهر ارلانگن و پروفسور ریاضی در کالج عیسوی شهر کلن شد. همچنین پروفسور فیزیک آزمایشگاهی در مؤسسه پلی‌تکنیک نورنبرگ و دانشگاه مونیخ نیز بود.

رابطه بین ولتاژ، جریان و مقاومت الکتریکی به افتخار او  اهم نامگذاری شده است.

یک اهم به مقاومت موجود میان دو نقطه از یک رسانا گفته می‌شود، وقتی که اختلاف پتانسیل 1 ولتی ثابتی در بین این دو نقطه برقرار باشد و این اختلاف پتانسیل شدت جریانی برابر با یک آمپر ایجاد کند.

در تصویر زیر رابطه کلی بین مقاومت R اختلاف پتانسیل V و شدت جریان I را مشاهده می نمایید.

 

در تصویر پایین رابطه بین ولتاژ - شدت جریان - مقاومت و توان را مشاهده می نمایید.

E = اختلاف پتانسیل - ولتاژ

I = شدت جریان - آمپر

R = مقاومت الکتریکی - اهم

P = توان - وات