مطالب آموزشی پودمان شهروند الکترونیک

تقسیم بندی شبکه های رایانه ای از نظر ابعاد و گستردگی فیزیکی

suherfe.blogfa.comsuherfe.blogfa.comsuherfe.blogfa.comsuherfe.blogfa.com

شبکه محلی  Local Area Network - LAN

شبکه محلی LAN پایه شبکه های دیگر است و کوچک ترین فرم

شبکه می باشد. در شبکه محلی فاصله رایا»ه ها نسبت به هم کم می باشد. شبکه محلی می توانداز دو تا چند صد رایانه با فاصله کم تشکیل شود. مانند:

الف) شبکه ای متشکل از دو رایانه با فاصله ای کمتر از ۱۰۰ متر.

ب) شبکه رایانه های یک اداره واقع در یک ساختمان متشکل از ۱۰۰ رایانه.

ج) شبکه رایانه های موجود در کارگاه رایانه ی مدرسه از آن استفاده می کنید با ۱۰ رایانه

شبکه دانشگاهی  Campus Area Network - CAN

شبکه ای که از چند شبکه محلی مجاور هم تشکیل شده است و معمولاً در محیط دانشگاهی یا محیط پادگان نظامی یا کارخانه های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد.

مانند: شبکه رایانه ای دانشگاه تهران و شبکه رایانه ای کارخانه ایران خودرو

شبکه شهری یا  Metropolitan Area Network - MAN

شبکه ای که از چند شبکه محلی غیر مجاور در سطح یک شهر تشکیل شده است. فرض کنید شهری دارای سه منطقه آموزش و پرورش می باشد و بخواهیم سه منطقه آموزش و پرورش به هم متصل شوند، نوع شبکه ایجاد شده از نوع شبکه شهری می باشد. همچنین اگر مدارس یک شهر به همدیگر  متصل شوند باز هم شبکه ایجاد شده از نوع MAN می باشد.

شبکه گسترده جهانی وگسترده یا  Wide Area Network - WAN

بزرگترین نوع شبکه به لحاظ وسعت می باشد که ممکن است در یک استان یا کشور یا بین دو قاره برقرار شود و در آن از خطوط تلفن استفاده می شود. مانند اینترنت