اندازه گیری جریان الکتریکی در مدارهای سری و موازی

الف : مدار سری

در شکل زیر دو لامپ L1 و L2 به صورت سری به هم بسته شده اند.

http://suherfe.blogfa.com

در شکل زیر مداری با منبع تغذیه و تعداد 3 آمپرمتر را مشاهده می کنید.

شدت جریانی که آمپرمترهای A1 و A2 و A3 نشان می دهند، یکسان هستند. در این مدار آمپر مترها نیز به صورت سری در مدار قرار گرفته اند. پس دانستید که در مدار سری، جریان عبوری در کلیه ی نقاط مدار یکسان است.

http://suherfe.blogfa.com

ب: مدار موازی

در شکل زیر دو لامپ L1 و L2 به صورت موازی به هم بسته شده اند.

http://suherfe.blogfa.com

تصویر پایین نقشه مدار دو لامپ موازی با آمپر متر را نشان می دهد. در این مدار برای هر لامپ مسیر جریان جداگانه ای وجود دارد اگر شدت جریان کل مدار برابر با I باشد این جریان بین دو لامپ تقسیم می شود و جریان های I1 و I2 را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر، جریانی که آمپرمتر A1 نشان می دهد برابر است با مجموع جریان هایی که آمپرمترهای A2 و A3 نشان می دهند:

http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com