مطالب کمک درسی و آموزشی جهت تدریس پودمان خودرو کاروفناوری نهم

مدارهای الکتریکی خودرو

آیا می دانید از چند کیلومتر سیم در مدارهای الکتریکی یک خودرو به طور متوسط، استفاده می شود؟ با افزایش روز افزون استفاده از سیستم های الکتریکی در خودرو، استفاده از سیم ها و اتصالات الکتریکی نیز افزایش یافته است. به طوری که در برخی از خودروها طول سیم استفاده شده در خودرو به چندین کیلومتر می رسد و در کلیه قسمت ها و بخش های خودرو قابل مشاهده است. از این رو یکی از مسائل و عیوب خودرو، عیوب الکتریکی مدارهای آن است.

بازدیدهای دوره ای دسته سیم ها، اتصالات و کانکتورها از مواردی است که منجر به کاهش هزینه های تعمیر و آماده به کار بودن خودرو می گردد.

کنترل و آچارکشی اتصالات مدارهای الکتریکی خودرو

شل بودن اتصال کابل های باتری می تواند مانع از روشن شدن موتور خودرو گردد؟

کنترل و آچارکشی مدارهای الکتریکی را می توان به صورت زیر بیان نمود.

کنترل فیوزها

کنترل استحکام اتصال سیم ها به کانکتورها وکانکتورها به یکدیگر

کنترل عایق بندی دسته سیم

بررسی استحکام اتصالات منفی به موتور و بدنه

کنترل اتصالات مثبت ومنفی باتری