تحقیق کاروفناوری پودمان نگه داری از حیوانات کاروفناوری هشتم

مشخصات مورفولوژیکی یا ریخت شناسی کرم ابریشم

1- مشخصات تخم کرم ابریشم: تخم کرم ابریشم بیضی شکل و مسطح است و در نژادهای مختلف دارای شکل و اندازه های متفاوت است. در رأس تخم، سوراخی وجود دارد که محل ورود اسپرم است و میکروپیل نامیده می شود. تخم در نژادهای اروپایی بزرگ و سنگین و در نژادهای چند نسله و گرمسیری کوچک و سبک است. تخم ها در اوایل تخم گذاری سنگین تر از تخم هایی هستند که در اواخر تخم گذاری تولید می شوند. تخم در هنگام تولّد دارای رنگ زرد روشن است و سپس به سرعت به رنگ های قرمز آجری و در آخر قهوه ای می شود و در طول 4 تا 5 روز بسته به نژاد به رنگ های ثابت خود (خاکستری سیر، آبی، بنفش، سبز، پرتقالی و …) می رسد.

رنگ تخم در فصول مختلف سال نیز متغیر است. تخم ها در موقع خروج از بدن پروانه آغشته به ماده لزج و چسبنده ای هستند که در موقع تخم گذاری باعث تثبیت آن ها شده و از تلفات آن می کاهد. پوست تخم کوریون نامیده می شود و حدود ده درصد تخم را شامل می شود.

2- مشخصات ظاهری لارو ابریشم: بدن کرم ابریشم (لارو) مانند لارو و سایر حشرات راسته پروانه ها از سه بخش سر، سینه و شکم تشکیل شده است.

الف) سر: اندازه سر کوچک و سطح خارجی آن به رنگ قهوه ای و از پوشش کتینی پوشیده شده است.

ب) سینه: سینه مرکب از سه بند یا سه حلقه بوده و هر یک از حلقه ها دارای یک جفت پا هستند. هر یک از حلقه های سینه ای از 3 مفصل تشکیل شده و در قسمت انتهایی سومین مفصل یک ناخن مشاهده می شود.

ج) شکم: شکم لارو بند بند بوده و تعداد این بندها در مرحله رشد کامل به ٩ عدد می رسد

پوست یا جلد: پوست بدن کرم ابریشم در حکم اسکلت خارجی لارو بوده و در ارتباط مستقیم با ماهیچه هایی است که در قسمت های مختلف بدن به جلد رسیده و امکانات تحرک کرم را فراهم می سازند. علاوه بر آن، پوست حفاظت از بدن کرم را نیز برعهده دارد.

مجاری تنفسی: مجاری تنفسی به صورت سوراخ های ریزی در دو سمت حلقه های بدن لارو اولین حلقه سینه ای و اولین تا هشتمین حلقه شکمی وجود داشته و تعداد آن ها به 9 حلقه می رسد.

اعضای اصلی بدن کرم ابریشم عبارتند از:

1- اعضای گوارشی   2- رگ پشتی   3- لوله های مالپیگی   4- اعضای تنفسی   5- سیستم عصبی   6- اعضای حسی   7- اعضای تولید مثل   8- بافت های ماهیچه ای و چربی

اعضای گوارشی: اعضای گوارشی یا جهاز هاضمه کرم در قسمت مرکزی بدن واقع بوده و با امتداد در سرتاسر طول بدن و از جلو به دهان و از عقب به مخرج منتهی می شود.

دستگاه گردش خون: دستگاه گردش خون در کرم ابریشم از نوع باز بوده و به همین جهت خون از طریق فشارهایی که به رگ پشتی وارد می شود در داخل حفره عمومی بدن منتشر می شود.

لوله های مالپیگی (مجاری): لوله های مالپیگی از قسمت انتهای عقبی روده کوچک شروع و بین روده کوچک و کلون به داخل روده کوچک باز می شوند.

دستگاه تنفسی: سوراخ های تنفسی در طرفین تمام حلقه های بدنه به استثنای حلقه های دوم و سوم (سینه) وجود داشته و به خارج باز می شوند.

سیستم عصبی: دستگاه عصبی در کرم ابریشم به سه بخش تقسیم می شود:

سیستم عصبی مرکزی، سیستم عصبی پریفرال، سیستم عصبی سمپاتیک.

اعضای حسی: حواس چشایی و شنوایی در کرم ابریشم هنوز شناسایی نشده است. ولی پوست عهده دار بساوایی یا لامسه است.

اعضای تولید مثل: دستگاه تناسلی در کرم ابریشم به طور کامل رشد نکرده و حالت بسیار ساده ای دارد.

3- مشخصات شفیره: شفیره بیضی شکل است و از سر به طرف دم باریک می شود. شفیره کامل به رنگ قهوه ای شکلاتی است.شفیره دارای حلقه های شکمی و متحرکی است که کاملاً مشخص است. شفیره ماده معمولاً از نرها بزرگ تر هستند. ساختمان داخلی شفیره با ساختمان داخلی لارو کاملاً متفاوت است. شفیره معمولاً بعد از یک هفته به پروانه تبدیل می شود.

4- ساختمان بدن پروانه ابریشم: بدن پروانه از سه قسمت سر، سینه و شکم تشکیل شده است.

سر پروانه دارای یک جفت چشم مرکب و شاخک هایی است که دارای 40 تا 35 مفصل ، آرواره های بالا و پایین و لب های بالا و پایین است. سینه پروانه از سه حلقه مشخص تشکیل شده است، هر یک از حلقه ها به یک جفت پای سینه ای و هر یک از حلقه های دوم و سوم به یک جفت بال نیز مجهز هستند.

 

شکم پروانه در حشرات نر دارای هشت حلقه و در ماده دارای هفت حلقه است.