جواب کارکلاسی صفحه  85 کتاب کاروفناوری هشتم پودمان نگه داری از حیوانات اهلی

سوال:

پیام علائم راهنمایی زیر را بررسی و بنویسید.

جواب:

جواب کارکلاسی صفحه  85 کتاب کاروفناوری هشتم پودمان نگه داری از حیوانات اهلی


 مطالب مرتبط

کارکلاسی صفحه 82 کتاب کاروفناوری هشتم

کارکلاسی صفحه 84 کتاب کاروفناوری هشتم جدول مشاغل وابسته در زمینه دامپروری

کارکلاسی صفحه 85 کتاب کاروفناوری هشتم بررسی پیام علائم راهنمایی

کارکلاسی صفحه 86 کتاب کاروفناوری هشتم ابزار های نگه داری و پرورش حیوانات

پرسش صفحه 88 کتاب کاروفناوری هشتم ضرورت ریختن پوشال در زیر پای جوجه ها

کارغیر کلاسی صفحه 91 کتاب کاروفناوری هشتم