جواب کارکلاسی صفحه  82 کتاب کاروفناوری هشتم پودمان نگه داری از حیوانات اهلی

اهمیت برخی از حیوانات اهلی پیرامون ما در شکل های زیر نمایش داده شده شما جدول زیر را کامل نمایید و نتیجه را در کلاس ارائه دهید.

جواب در تصاویر پایین

جواب کارکلاسی صفحه  113 کتاب کاروفناوری هشتم پودمان نگه داری از حیوانات اهلیجواب کارکلاسی صفحه  113 کتاب کاروفناوری هشتم پودمان نگه داری از حیوانات اهلی