تحقیق کنید کاروفناوری هشتم

تحقیق کنید صفحه 6 درس کاروفناوری هشتم پودمان کار با فلز

با جست و جو در اینترنت در ارتباط با استاندارد ورق هاى فلزى و جدول آنها تحقیق کنید سپس نتایج تحقیق خود را به کلاس ارائه دهید.

تحقیق کنید کاروفناوری هشتم تحقیق کنید صفحه 10 درس کاروفناوری هشتم پودمان کار با فلزتحقیق کنید کاروفناوری هشتم تحقیق کنید صفحه 10 درس کاروفناوری هشتم پودمان کار با فلز