کاروفناوری هشتمپودمان شهروند الکترونیکی یک

کارکلاسی صفحه 47 پودمان شهروند الکترونیکی 1 کاروفناوری هشتم

سوال:

نام چند شغل و نقش و کاربرد پست الکترونیکى در این مشاغل را بررسی کنید و در جدول بنویسید.

جواب در جدول پایین

جواب کارکلاسی صفحه 47 پودمان شهروند الکترونیکی 1 کاروفناوری هشتم کاربرد پست الکترونیکى در مشاغل

ردیف نام شغل کاربرد پست الکترونیکی
1 پزشک ارتباط با بیماران،با همکاران،با مراکز پزشکی،با بیمه،با پرستاران،با همراه بیمار
2 خیاط ارتباط با همکاران خیاط،با مشتریان،با فروشندگان،با صنف خیاطان
3 دبیر ارتباط با دانش آموز،با همکاران،با اولیاء،با مدیر مدرسه،با اداره آموزش و پرورش
4 تعمیرکار ارتباط با سایر تعمیرکاران،با فروشندگان قطعات،با مشتریان،با صنف تعمیرکاران
5 کارمند ارتباط با همکاران،ارتباط با ارباب رجوع،ارتباط با مدیریت،ارتباط با اداره