پرسش صفحه 18 کتاب کاروفناوری پایه هشتم پودمان کار با فلز

سوال :

در شکل زیر نمای بالای قاب عکس را مشاهده می کنید. سوراخ ها به صورت ضربدری هستند.

به نظر شما دلیل این طراحی چه بوده است؟

http://suherfe.blogfa.com

جواب : دلایل این طراحی را می توان به صورت زیر نام برد:

1- زیبایی کار

2- به علت اینکه شیشه قاب عکس در وسط تسمه وجود دارد و نمی توان در وسط پیچ قرار داد.

3- به علت عرض نسبتا زیاد تسمه چون اگر دو پیچ را در یک طرف قرار دهند در اثر فشار به قاب دو پیچ چون در مرکز نیستند باعث خرابی چوب می شود و تسمه بیرون می آید.

4- مهار تسمه از طرف طول و از طرف عرض قاب


مطالب مرتبط

تحقیق کنید صفحه 6 درس کاروفناوری هشتم پودمان کار با فلز

جواب پرسش صفحه 17 کاروفناوری پایه هشتم پودمان کار با فلز پیچ های چپ گرد و راست گرد

جواب پرسش صفحه 18 کاروفناوری پایه هشتم چرا سوراخ های قاب عکس به صورت ضربدری هستند