مطالب کمکی درسی جهت تدریس پودمان تأسیسات مکانیکی کاروفناوری نهم

نکات مهم در اجرای لوله کشی فاضلاب

1- لوله های افقی فاضلاب باید با شیب مناسب و یک نواخت نصب شوند. شیب بیش از حد باعث ازدیاد سرعت جریان فاضلاب شده ، در نتیجه آب موجود در فاضلاب تخلیه و مواد جامد در لوله ها باقی می ماند و به مرور باعث گرفتگی لوله ها می شود. شیب کم نیز باعث عدم جریان فاضلاب شده و در نتیجه لوله ها مسدود می شودو مقدار شیب لوله کشی فاضلاب با توجه به نوع فاضلاب و طول مسیر بین 5 دهم تا 5 درصد است. مناسب ترین شیب در لوله کشی فاضلاب ساختمان ها ۲ درصد است.

2- لوله های فاضلاب را باید به وسیلهٔ بست های مخصوص مهار کرد.

3- از اتصالات ۴۵ درجه استفاده شود.

4- قبل از اتصال لوله قائم فاضلاب به لوله افقی، دریچه بازدید نصب شود، همچنین در انتهای لوله های افقی نیز نصب محل نصب دریچه بازدید آن ضروریست. محل دریچه بازدید باید در دسترس باشد.

5- لوله ها را باید تا حد امکان مستقیم و صاف نصب کرد و آنها را از زیر ساختمان عبور نداد. در صورت عبور آنها از زیر ساختمان باید آنها را با حداقل 15 سانتی متر بتن ساده پوشش داد و در صورتی که لوله ها در فاصله یک متری از پی و دیوارها قرار دارند، باید تا سطح زیر پی آنها را با بتن پوشاند.

6- پس از اجرای لوله کشی باید مدار لوله کشی را به منظور اطمینان از عدم وجود نشتی آزمایش کنیم. این آزمایش را می توان با آب، هوای فشرده و دود انجام داد که متداو لترین روش استفاده از آب است. روش کار بدین صورت است که تمام دهانه های باز را توسط توپی لوله فاضلاب می بندیم و آب را وارد لوله ها می کنیم تا کاملاً از آب پر شوند. محل اتصالها را دقیقاً بازدید کرده و در صورت وجود نشتی باید به رفع عیب آن پرداخت و آزمایش را مجدداً تکرار کرد. در صورت مرتفع بودن ساختمان آزمایش لوله ها را در یک مرحله نباید انجام داد، زیرا فشار ستون آب آزمایشی در طبقات پایین زیاد می شود. در مورد این ساختمانها آزمایش را قسمت به قسمت انجام می دهیم هر طبقه جداگانه آزمایش می شود.