شناخت  رشته های دانشگاهی  مرتبط با رشته های نظری متوسطه دوم

پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای کاروفناوری نهم

دانش آموزان عزیز در تصاویر زیر رشته های دانشگاهی مرتبط با رشته های نظری دبیرستان های متوسطه دوم را مشاهده می نمایید امید است با شناخت کامل به انتخاب مناسب رشته تحصیلی خود بپردازید