مطالبی در مورد رشته های فنی و حرفه ای و کارودانش

پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای کاروفناوری نهم

دانش آموزان عزیز در تصاویر زیر مطالب مرتبط با رشته های فنی و حرفه ای و کارودانش هنرستان  را مشاهده می نمایید امید است با شناخت کامل به انتخاب مناسب رشته تحصیلی خود بپردازید.

پس شما برای انتخاب صحیح رشته تحصیلی در هنرستان باید رشته ها و شرایط ورود به آنها را به خوبی بشناسید و در دوره متوسطه یک تلاش بیشتری برای کسب نمره خوب داشته باشید.