مطالب مرتبط و کمک آموزشی پودمان الگوریتم کاروفناوری نهم

فرایند حل مسئله

شما در زندگى همواره با مسائل گوناگون روبه رو مى شوید و باید به حلّ آنها بپردازید. پس حلّ مسئله یک فعّالىیت روزمرّه است که براى انجام آن، مراحل خاصّى را دنبال مى کنید، بدون آن که به آن با دید مسئله بنگرید.

براى حلّ مسئله لازم است هدف مسئله، دادهٔ اوّلیه، خروجى مطلوب و پردازش مناسب را تعیین کنید.براى بیان روش حلّ مسئله، شیوه هاى مختلفى وجود دارد.

فرض کنید مى خواهید با استفاده از یک تلفن همگانى کارتى تماس برقرار کنید.

چگونه این کار را انجام مى دهید؟

1- گوشى را بردار

2- کارت را وارد کن

3- شماره بگیر

4- صحبت کن

5- کارت را بردار

تمام مسائلى که ما با آنها برخورد داریم، به سادگى مثال فوق نیست و گاهى لازم است روش حلّ مسئله را خودمان طرّاحى کرده و دستورالعمل هاى مربوط به آن را بنوىسیم.

مکتوب کردن کارهاى انجام شده یا مستندسازى، یکى از مراحل اصلى فرایند حل مسئله است. براى تهىیهٔ مستندات برنامه، لازم است تمام مراحل حل مسئله از آغاز تا انتها ثبت شوند.

تعرىف مسئله

اوّلین کار در حل مسئله شناخت صحیح مسئله است. در این مرحله، باید هدف مسئله ، خروجى مطلوب و ورودى مورد نیاز را مشخّص و همچنین پردازش مناسب را تعیین کرد.

طرّاحى روش حلّ مسئله

پس از تعریف مسئله، لازم است به بیان دقیق چگونگى حلّ مسئله یا طرّاحى یک روش براى حلّ مسئله بپردازیم. در این مرحله، باید یک فرایند قدم به قدم را براى رسیدن از ورودى مورد نیاز به خروجى مطلوب طرّاحى نماییم.

مجموعۀ مراحل مختلف و قدم به قدم در فرایند حل مسئله که برای رسیدن به خروجی مطلوب، و حل مسئله لازم و ضروری است، الگوریتم نامیده می شود.

براى تهیهٔ الگوریتم، مناسب باید روش حلّ مسئله را با استفاده از جملات یا نمودارها بیان کرد.

در یک طرّاحى مناسب و دقیق، براى حلّ یک مسئلهٔ بزرگ و پیچیده، ابتدا آن را به مسائل کوچک تر تقسیم و سپس با استفاده از شبه کد ىا نمودار گردشى، الگوریتم مسائل کوچک تر را طرّاحى مى کنند.

نمودار گردشى فلوچارت یا روندنما

یکى از روش هاى بیان الگوریتم، روندنما است.

نمودار گردشی، نمایش الگوریتم با استفاده از نمادهاى تصویری خاص است، که جریان گردش عملیّات را نشان می دهد. متداول ترىن نمادها در رسم نمودار گردشى عبارت اند از:

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com


مطالب مرتبط

تعریف فلوچارت

الگوریتم چیست؟ ویژگی های الگوریتم

چگونگی تبدیل یک الگوریتم به فلوچارت

آشنایی با اشکال موجود در فلوچارت یک برنامه

فرایند حل مسئله به روش الگوریتم و فلوچارت

علائم و نشانه های مورد استفاده در رسم الگوریتم و فلوچارت

واژه نامه پودمان الگوریتم و فلوچارت