مطالب کمک درسی جهت تدریس پودمان امور اداری و مالی کاروفناوری هشتم

آموزش اکسل

اصول اضافه کردن سطر و ستون در اکسل

روش اول: در تب Home گروه  Cells روی دکمه Insert کلیک کرده و گزینه Insert Sheet Rows را انتخاب کنیدسطر جدید بالای سطر فعال سطر مربوط به سلول انتخاب شده) ایجاد می شود.

روش دوم: یک سطر را انتخاب کنید سپس کلید Ctrl را نگه داشته و کلید + از کلیدهای ماشین حسابی صفحه کلید را فشار دهید. سطر جدید، بالای سطر انتخاب شده، ایجاد می شود.

برای انتخاب سطر، اشاره گر ماوس را روی شماره سطر قرار داده و هنگامی که به شکل فلش دیده شد، کلیک کنید. به این ترتیب کلیه سلول های این سطر انتخاب میشود. 

طریقه اضافه کردن ستون

روش اول: در تب Home گروه  Cells روی دکمه Insert کلیک کرده و گزینه Insert Sheet Columns را انتخاب کنید ستون جدید قبل از ستون فعال (ستون مربوط به سلول انتخاب شده) ایجاد می شود.

روش دوم: یک ستون را انتخاب کنید سپس کلید Ctrl را نگهداشته و کلید + از کلیدهای ماشین حسابی صفحه کلید را فشار دهید. ستون جدید، قبل از ستون انتخاب شده، ایجاد می شود.

نکته: همانطور که دیده می شود، اضافه کردن سطر و ستون به روش دوم، با یک کلید میانبر انجام می شود.انتخاب سطر یا ستون پیش از فشردن کلیدهای Ctrl و نشان می دهد که هدف ایجاد سطر است یا ستون، اما اگر پیش از فشردن کلیدهای Ctrl و + سطر یا ستون را انتخاب نکنید کادر Insert باز می شود. که منو های زیر در آن دیده می شود.

Shift cells right : قبل از سلول فعال، یک سلول ایجاد کرده و سلول های دیگر را به اندازه یک سلول به سمت راست منتقل می کند.

Shift cells down : قبل از سلول فعال، یک سلول ایجاد کرده و سلول های دیگر را به اندازه یک سلول به سمت پایین منتقل می کند.

Entire row : قبل از سطر فعال، یک سطر ایجاد م یکند.

Entire column : قبل از ستون فعال، یک ستون ایجاد می کند.

برای انتخاب ستون، ماوس را روی نام ستون قرار داده و هنگامی که اشاره گر آن به شکل فلش رو به پایین دیده شد، کلیک کنید. به این ترتیب کلیه سلولهای این ستون انتخاب می شود.

انتخاب چند سطر

انتخاب چند سطر مجاور: نشانگر ماوس را روی شماره سطر اول قرار داده و هنگامی که اشاره گر آن به شکل فلش دیده شد، کلید چپ آن را نگه داشته و به سمت شماره آخرین سطر موردنظر حرکت دهید و سپس کلید ماوس را رها کنید. با این روش کلیه سلول های سطرهای موردنظر انتخاب می شوند.

انتخاب چند سطر غیر مجاور: سطر اول را انتخاب کرده و در حالی که کلید Ctrl را نگه داشته اید، سطرهای بعدی را انتخاب کنید. نگهداشتن کلید Ctrl سبب افزودن سطرهای بعدی به محدوده انتخاب می شود. 

انتخاب یک یا چند ستون

انتخاب چند ستون مجاور: ماوس را روی نام ستون اول قرار داده و هنگامی که اشاره گر آن به شکل فلش رو به پایین دیده شد، کلید چپ آن را نگهداشته و به سمت نام آخرین ستون موردنظر حرکت دهید و سپس کلید ماوس را رها کنید. با این روش کلیه سلول های ستون های موردنظر انتخاب می شوند.

انتخاب چند ستون غیر مجاور: ستون اول را انتخاب کرده و در حالی که کلید Ctrl را نگهداشته اید، ستون های بعدی انتخاب کنید. نگهداشتن کلید Ctrl سبب افزودن ستون های بعدی به محدوده انتخاب می شود.

انتخاب کلیه سلول های Sheet

قبل از نام ستون A و شماره سطر 1،دکمه ای وجود دارد که با کلیک روی آن، تمام سلول های Sheet انتخاب می شوند.

حذف سطر

روش اول: در تب Home گروه Cells روی دکمه Delete کلیک کرده و گزینه Delete Sheet Rows را انتخاب کنید سطر فعال حذف می شود.

روش دوم: سطر موردنظر را انتخاب کنید. سپس کلید Ctrl را نگهداشته و کلید - از کلیدهای ماشین حسابی صفحه کلید را فشار دهید.

حذف ستون

روش اول: در تب Home گروه Cells روی دکمه Delete کلیک کرده و گزینه Delete Sheet Columns را انتخاب کنید ستون فعال حذف می شود.

روش دوم: ستون موردنظر را انتخاب کنید. سپس کلید Ctrl را نگهداشته و کلید - از کلیدهای ماشین حسابی صفحه کلید  را فشار دهید.

نکته: انتخاب سطر یا ستون، پیش از صدور دستور Delete یا فشردن کلیدهای Ctrl و - تعیین می کند که هدف حذف سطر است یا ستون. در صورتی که سطر یا ستون را انتخاب نکنید، پس از صدور دستورDelete کادر Delete باز می شود گزینه های این کادر عبارتند از:

Shift cells left : سلول فعال، حذف شده و سلول های دیگر را به اندازه یک سلول به سمت چپ منتقل می کند.
Shift cells up : سلول فعال، حذف شده و سلول های دیگر را به اندازه یک سلول به سمت بالا منتقل می کند.

Entire row : سطر فعال را حذف می کند.

Entire column : ستون فعال را حذف می کند.

نکته : درهر دو روش ذکر شده برای حذف سطر و ستون، آدرس سطرها و ستون های بعدی، پس از حذف تغییر می کند. برای اینکه تنها محتویات سطر یا ستون حذف شوند و سطر یا ستون خالی، درجای خود باقی بماند، پس از انتخاب آنها کافیست کلید Delete صفحه کلید را فشار دهید.

شناسایی اصول تعیین عرض ستون ها و ارتفاع سطرها

تغییر ارتفاع سطر

تغییر ارتفاع سطر به سه روش امکانپذیر است:

روش اول: روش دستی

ماوس را روی مرز بین دو شماره سطر قرار دهید و هنگامی که اشاره گر آن به شکل پیکان دوسر دیده شد، به سمت بالا یا پایین درگ کنید.

روش دوم: روش Autofit

ماوس را روی مرز بین دو شماره سطر قرار دهید و هنگام یکه اشاره گر آن به شکل پیکان دوسر دیده شد، دابل کلیک کنید Excel   ارتفاع سطر را بطور خودکار به اندازه بلندترین محتوای وارد شده در سطر، تنظیم می کند.این قابلیت AutoFit نام دارد 

روش سوم: روش عددی

روی شماره سطر موردنظر، کلید راست ماوس را فشرده و از منوی باز شده، گزینه Row Height را انتخاب کنیدکادر Row Height باز شده و اندازه فعلی ارتفاع سطر را نشان می دهد   حال اندازه جدید را وارد کنید.

نکته: روش دیگر دسترسی به کادر Row Height در تب Home گروه Cells روی دکمه Format کلیک کرده و از منوی باز شده، گزینه Row Height را انتخاب کنید

تغییر عرض سطر

تغییر عرض ستون نیز به سه روش امکانپذیر است:

روش اول: روش دستی

ماوس را روی مرز بین دو نام ستون قرار دهید و هنگام یکه اشاره گر آن به شکل پیکان دو سر دیده شد، به سمت چپ یا راست درگ کنید.

روش دوم: روش Autofit

ماوس را روی مرز بین دو نام ستون سطر قرار دهید و هنگامی که اشاره گر آن به شکل پیکان دوسر دیده شد، دابل کلیک کنید Excel  ارتفاع عرض ستون را بطور خودکار به اندازه طولانی ترین محتوای وارد شده در ستون، تنظیم می کند.این قابلیت AutoFit نام دارد 

روش سوم: روش عددی

روی نام ستون موردنظر، کلید راست ماوس را فشرده و از منوی باز شده، گزینه Column Width را انتخاب کنید کادر Column Width باز شده و اندازه فعلی عرض ستون را نشان می دهد حال اندازه جدید را وارد کنید.

نکته: روش دیگر دسترسی به کادر Column Width در تب Home گروه Cells روی دکمه Format کلیک کرده و از منوی باز شده، گزینه Column Width را انتخاب کنید

نکته : هرگاه عددی طولانی تر از عرض ستون، در سلول وارد کنید، محتویات سلول به صورت ### دیده می شود. که با افزایش عرض ستون، این مشکل حل شده و عدد وارد شده نشان داده خواهد شد.