مطالب کمک درسی جهت تدریس پودمان امور اداری و مالی کاروفناوری هشتم

واژه نامه شماره یک اکسل

AutoFill پر کردن خودکار

Access دستیابی

Across سرتاسر

Additional اضافی

Basis مبنا

Cell سلول

Chart Sheet برگ نمودار

Column ستون

Data داده

Drag کشیدن

Fill پر کردن

Fill handle دستگیره پر کردن

Font نوع حروف

Formula فرمول

Formula Bar نوار فرمول

Home منزلگاه

Name Box کادر نام

Quick سریع

Redo دوباره انجام دادن

Ribbon نوار

Row سطر

Scroll Bar نوار پیمایش

Sheet برگ، برگه

Status Bar نوار وضعیت

Tab کلید کنترلى که ستونهاى خروجى را مشخص مىکند

Template الگو

Save as ذخیره در

Several types انواع مختلف

Undo خنثی کردن

Value مقدار

View نمایش

Workbook کارپوشه

Worksheet کاربرگ

Zoom بزرگنمایی