مطالب کمک آموزش جهت تدریس پودمان برق درس کاروفناوری

کاروفناوری هشتم و نهم

جدول میزان خطر برق با جریان مختلف برای بدن انسان

جدول میزان خطر ولتاژهای مختلف برای بدن انسان - پودمان برق درس کاروفناوری هشتم و نهم