واژه نامه پودمان ترسیم با رایانه کاروفناوری نهم


A

Above بالای
Absolute مطلق
Accelerate شتاب دادن
Accept قبول کردن
Active فعال کردن
Additional اضافی
Advance پیشرفته
Aid کمک
Aligned هم راستا
All همه  تمام
Alone به تنهایی
Alternate متناوب
Angle زاویه
Angular زاویه ای
Annotation یادداشت
Apply به کار بردن
Arc کمان  قوس
Architectural آرشیتکت
Area سطح
Array منظم سازی
Arrow پیکان
Arrowhead نوک پیکان
As چنان چه  به همان اندازه  مانند
Aspect نمود  سیما
Assocrative انجمنی  شرکت پذیر
Automatic اتوماتیک
Axis محور


B
Back عقبی  پشتی
Background پس زمینه
Base مبنا  پایه
Baseline خط مبنا
Between در میان
Beyond آن سوی  آن طرف
Block بلوک  متحد کردن
Both هر دو
Bottom ته  پایین


C
Calibration کالیبراسیون
Category دسته  زمره
Center مرکز
Chamfer پخ
Change تغییر  عوض کردن
Circle دایره
Circumscribed نوشتن در دور
Clip کوتاه کردن
Clock wise در جهت عقربه های ساعت
Close بسته
Code رمز  برنامه
Column ستون
Command فرمان
Compare مقایسه کردن
Cone مخروطConfiguration پیکره بندی  ترتیب
Connect اتصال
Continue ادامه دادن
Copy کپی کردن
Corner گوشه
Counter clock wise در خلاف جهت عقربه های ساع ت
Create خلق شدن
Current جریان  رایج  متداول
Custom رسم  متداول
Customize براساس درخواست
Cut بریدن
Cylindrical استوانه ای


D
Dash خط فاصله
Datum مأخذ  مبنا
Decimal اعشاری
Default براساس تعریف قبلی  قراردادی
Define تعریف کردن
Delete پاک کردن
Demand تقاضا  نیاز
Desk top میز کار در نرم افزار
Detect شناسایی کردن
Determination تعیین  عزم
Device وسیله  ابزار
Diameter قطر
Dimension اندازه  بعد
Displacement جابه جایی
Display نشان دادن
Distance فاصله
Divide تقسیم کردن
Document مدرک  سند
Dot نقطه
Draft طرح کردن  پیش نویس
Draw ترسیم کردن
Dynamic پویا


E
Each هرکدام
Edge لبه
Edit ویرایش کردن
Elevation بلندی  ارتفاع
Ellipse بیضی
Elliptical بیضوی
End انتها
Endpoint نقطۀ انتها
Enter وارد کردن
Erase پاک کردن
Escape (Esc) فرار کردن  خارج شدن
Export صادر کردن
Extend توسعه دادن  دراز کردن
Extension اضافی  الحاقی


F
Factor ضریب
Feature خصیصه  سیما  چهره
Fill پر کردن
Fillet گوشۀ گرد شده
Finish تمام کردن
First اولین
Fit مناسب  اندازه کردن
Flat تخت
Font خانواده ای از حروفFormat قطع  اندازه  قالب
Found پیدا کردن
Fraction کسر
Fractional کسری
Freeze منجمد شدن
Front در جلو  مقابل
Full پر  لب ریز


G
General عمومی  کلی
Grid شبکه بندی
Ground زمین  عنوان


H
Half نصف
Hatch هاشور
Height ارتفاع
Hide مخفی کردن
Horizontal افقی


I
Icon نمایه
Identify شناختن  تشخیص
Image تصویر
Imply دلالت کردن
Include شامل شدن
Incremental نموی
Information اطلاعات
Inherit جانشین شدن
Inquiry نیازمندی
Inscribe محاط ساختن
Insert درج کردن
Insertion الحاق
Install نصب کردن
Intersection محل برخورد
Invert برگرداندن
Item نمونه


J
Justify تراز کردن


K
Key کلید
Keyboard صفحه کلید


L
Landscape نحوۀ نمایش افقی در پرینت
Large بزرگ
Layer لایه
Lead سوق دادن  منجر شدن
Leader راهنما
Left چپ
Length طول
Limit محدوده  سرحد
Line خط
Load احضار کردن  بارگذاری
Locate مکان یابی کردن
Location محل
Lower پایینیMaintain حفظ کردن


M
Manager مدیریت
Mark علامت
Measure اندازه  اندازه گرفتن
Menu فهرست
Method روش
Midpoint نقطۀ میانی
Mirror آینه  قرینه سازی
Mode طریقه  سبک
Model نمونه  مدل
Modify تغییر دادن  بهبود دادن
Multiple چندین  متعدد


N
Name نام
Nearest نزدیک ترین
Node نقطه
Normal طبیعی
Noun اسم  نام
Number شماره  عدد


O
Object شئ
Offset جبران کردن  متعادل کردن
Only فقط  تنها
Open باز کردن
Option انتخاب
Orbit چرخش کردن
Orientation جهت
Origin مبدأ
Override باطل کردن


P

Pan جور کردن
Paper کاغذ
Parallel موازی
Partial جزئی
Path مسیر
Pattern الگو  نقش
Performance اجرا  نمایش
Perpendicular تعامد
Pick چیدن  کنار هم گذاشتن
Plot چاپ کردن
Point نقطه
Polar قطبی
Poly چندین
Polygon چندضلعی
Polyline چندخطی
Portate حالت عمودی کاغذ در چاپ
Precision دقت
Prefix پیشوند
Press فشار  فشار دادن
Preview پیش نمایش
Previous قبلی
Procedure رویه
Project طرح  پیش افکندن
Prompt برانگیختن
Property مشخصه  خصیصه
Publish انتشارQuadrant ربع  یک چهارم


Q
Quality کیفیت
Quick سریع


R
Radius شعاع
Read خواندن
Real راستین  حقیقی
Recently به تازگی
Rectangle مستطیل
Rectangular مستطیلی
Reference مرجع
Related مرتبط
Remove برداشتن  حذف کردن
Rename تغییر نام
Render نورپردازی کردن
Request درخواست
Resolution قدرت تفکیک
Restore بازخوانی
Reuse استفاده مجدد
Right راست
Rotate چرخش  دوران
Row ردیف
Run راندن  رانش


S
Save ذخیره
Scale مقیاس
Scene صحنه
Scientific علمی
Scratch قلم زدن
Second دومین
Security ایمنی
Segment قسمتی از یک خط
Select انتخاب
Separator جداکننده
Set تنظیم کردن  مرتب کردن
Shade سایه زنی
Shadow سایه
Shortcut میانبر
Show نمایش دادن
Single تنها  تک
Size اندازه
Smooth هموار کردن
Snap قاپیدن
Solid جامد
Space مکان  جا
Specify تعیین کردن
Sphere کره
Spline نوعی منحنی
Stamp نشان  نقش
Stand ایستادن  موضع
Start شروع  شروع کردن
State حالت  توضیح دادن
Straight راست  مستقیم
Style سبک  شیوه
Suppress بی اثر کردن
Symbol نماد
Symmetrical متقارن


T
Table جدول
Tangent (tan) مماس
Template الگو  قالب
Text متن  نوشتار
Thickness ضخامت
Tolerance تولرانس
Toolbars نوار ابزارTop بالا
Total همه  تمام  کل
Track شیار  لبه
Trial دنباله
Trail آزمایش
Trim درست کردن  اصلاح کردن
Type نوع
Typical نوعی


U
Undo بازگشت
Unit واحد
Upper بالایی
User استفاده کننده  کاربر


V
Valid معتبر
Value مقدار
Verb فعل
Vertical عمودی
View نما


W
Wedge گوه
Weight وزن
When وقتی که  هنگامی که
Width پهنا  عرض
Window پنجره
Wire سیم
With همراه با
Wizard جادویی


Z
Zero صفر
Zone ناحیه
Zoom بزرگ نمایی