مطالب کمک درسی پودمان پوشاک کاروفناوری هفتم

آشنایی با انواع دوخت ساده

کوک: 1- کوک ساد ه 2- کوک ریز و درشت یا کوک نشان 3- کوک شلال 4- کوک شل 5- بخیه برای این نوع دوخت می توانید از نخ مخصوص یا نخ کوک استفاده کنید.

1- کوک ساده

این نوع دوخت در موارد زیادی از قبیل اتصال موقت دو قطعه پارچه، اتصال زیپ به کار می رود. طول هر کوک بین نیم تا یک سانتیمتر است و در  فواصل مساوی در پشت و روی پارچه دوخته می شود.

http://suherfe.blogfa.com/

2- کوک ریز و درشت (کوک نشان)

برای علامت گذاری خطوط الگو روی پارچه هایی که یک لا برش می خورد استفاده می شود. برای اتصال دو لایه پارچة نازک و یا اتصال پارچه به آستری نیز به کار می رود. یک کوک ریز و یک کوک درشت را به صورت یک در میان می دوزیم. )طول کوک درشت 1 سانتی متر باشد.

http://suherfe.blogfa.com/

3- کوک شلال

برای دوخت های تزئینی روی لباس و اتصال درزها در هنگام پرو به کار می رود. شلال، کوک ریز و نزدیک به هم است که طول و فاصلة کوک ها با هم مساوی است. تفاوت شلال با کوک ساده در این است که شلال چون ریزتر است دوام بیشتری دارد.
 

 http://suherfe.blogfa.com/

4- کوک شل

به عنوان کوک راهنما است و برای علامت گذاری خطوط الگو روی پارچه به کار می رود. دوخت مانند کوک ساده انجام می شود، با توجه به این که باید حلقه ای از نخ به حالت شل روی پارچه باقی بماند. دوخت را به همین ترتیب ادامه دهید. توجه داشته باشید برای این دوخت نخ را گره نزنید.

 

5- بخیه

این دوخت استحکام زیادی دارد و شبیه دوخت چرخ است. برای اتصال دائمی قسمت های مختلف لباس استفاده می شود. از راست به چپ هر بار فقط یک بخیه بزنید و سوزن را در انتهای بخیه قبلی فرو کنید. و به همین ترتیب ادامه دهید.

http://suherfe.blogfa.com/