مطالب مرتبط با پودمان نگه داری از حیوانات کاروفناوری هشتم

واژه نامه و دیکشنری پودمان نگه داری از حیوانات کاروفناوری هشتم

Animal unit   واحد دامی

Alfalfa   یونجه

Animal behaviour   رفتار شناسی دام

Average daily gain (ADG)   ازدیاد وزن روزانه

Artihicial insemination (AI)   تلقیح مصنوعی

Bull   گاو نر اخته شده

Buffalo   گاومیش

Beef   گوشت گاو گوشتی

Barn   انبار علوفه

Bull    گاو نری که برای تولید مثل نگه داری می شود

Class 1 milk   شیر کامل

Cross breeding   تلاقی

Colostrum   آغوز

Cattle  گله گاو

Calving interval   فاصله گوساله زایی

Doe   بز ماده

Dermato   پوست

cow   گاو

Ewe   میش

Fat (fed) cattle    گاو پرواری

Feedlot   جایگاه گاو

Hilly   مادیان (اسب ماده)

Fleece   پوست و پشم گوسفند

Foal   اسب نر

Forage    علوفه

Fell   پوست حیوان

Fetus   جنین

Guaratinc   قرنطینه

Genetics   علم ژنتیک

Gestation period   دوره آبستنی

Horse breeding   پرورش اسب

Hoof   سم

Horn   شاخ

Hay   علوفه خشک

Husbandry   دامپروری

Kid   بزغاله

Lactation  شیردهی

Lamb   بره

Lactation period   دوره شیردهی

Milking parlor سالن شیردوشی

Mutton   گوشت گوسفند

Nutnition   تغذیه

Pasteurization   پاستوریزه کردن

Pasture   مرتع چراگاه

Polled   بدون شاخ

Parlor   اتاق شیردوشی

Reproductive   تولید مثل

Ram   قوچ

Silage   سیلو

Sire   گاو نر تولید مثلی

Stock   گله دام

Stock man   دامدار

Straw   کاه

Slaughter house   کشتارگاه

Veterinary Science   دامپزشکی