مطالب کمک درسی پودمان پوشاک کاروفناوری هفتم

آشنایی با نحوه دوخت دندان موشی

دوخت دندان موشی

دندان موشی یک نوع پاکدوزی است که دوام بیشتری نسبت به سایر دوخت ها دارد. برای شروع دوخت سوزن را از پارچه خارج کرده و نخ را به صورت حلقه نگه دارید سپس سوزن را داخل پارچه فرو کرده و از حلقۀ نخ عبور دهید. بهتر است از نخ یک لا استفاده کنید تا لبۀ اضافه درز ضخامت پیدا نکند.

نحوه دوخت دندان موشی را در تصاویر زیر مشاهده می نمایید.