مطالب کمک درسی پودمان کسب و کار کاروفناوری هفتم

معرفی مشاغل و حرفه ها

چینی بند زنی

1- ماهیت

تعریف شغل : مجموعه ای از مهارت های لازم جهت تعمیر ظروف چینی. معنای اصیل و کاربردی چینی و چینی بند زنی در لغت نامه ی دهخدا به صورت صریح و آشکار آمده است چینی نوعی ظرف شکستنی که از گل و به طرز مخصوصی سازند و در کوره پزند.

ابزار برای انجام کار : کمان، قیف برنجی ، الماس ، نخ لحاف دوزی، مفتول ، سندان چسب ها و خمیرهای بند زنی

سیستم نظارت : خودنظارتی

2- محیط کار

توصیف فضای فیزیکی : فضای کارگاه به مساحت 12 مترمربع برای انجام کار لا زم است که بیش تر در فضای بسته صورت می گیرد، همراه با تهویه و نور مناسب

ساعات کار : این شغل ساعات کار ثابتی ندارد.

تشریح خطرات احتمالی کار : خطر به خصوصی وجود ندارد.

محل اشتغال : ثابت

محیط کار : آرام و ساکت

سر و کار با دیگران است یا با وسایل و ابزار: با ابزار و وسایل

3- مدارک تحصیلی و آموزش های لازم برای شروع این شغل چیست؟

حداقل مدرک : مدرک تحصیلی خاصی نیاز ندارد سواد در حد خواندن و نوشتن لازم و کافی می باشد.

مدت زمان دوره ی آموزشی برای آماده شدن در شغل: این کار بیش تر به صورت استاد و شاگردی انجام می شود حدود دو هفته.

نوع آموزش : آموزش به صورت استاد و شاگردی و یا مرکز آموزشی صنایع دستی انجام می شود.

4- چه چیزی باعث شده است که این شغل وجود داشته باشد؟

تقاضای مردم نسبت به تعمیر ظروف باعث وجود این شغل شده است.

5- چگونه می توان این شغل را توسعه داد و در آن پیشرفت کرد؟

در این شغل امکان توسعه وجود ندارد.

6- گزینه های استخدامی این شغل چیست؟

این شغل به صورت خصوصی و انفرادی صورت می گیرد.

7- چشم انداز آینده ی این شغل چیست؟

اشتغال به این شغل بسیار نادر است.

8 حقوق و مزایای این شغل چیست؟

این شغل حقوق و مزایای ثابت ندارد و براساس میزان سفارش، درآمد دارد.

9- توانایی ها و مهارت های لازم برای انجام این شغل چیست؟

توانایی های حرکتی ظریف : شامل پیوستگی، دست و بازو در حین کار، چابکی دست و  انگشتان

مهارت های اجتماعی : گرایش به ارایه ی خدمات

10- کدام یک از شخصیتها در این شغل موفّق ترند؟

شخصیت واقع بین : زیرا این شغل، کاری عملی و در ارتباط با ابزار است.