مطالب کمک درسی و آموزشی جهت تدریس پودمان خودرو کاروفناوری نهم

کنترل و آچارکشی سیستم ترمز خودرو

سیستم ترمز

از سیستم ترمز برای کاهش سرعت خودرو، متوقف نمودن و حفظ حالت سکون خودرو استفاده می شود. این سیستم با تبدیل انرژی جنبشی خودروی در حال حرکت به گرما از طریق نیروی اصطکاک، باعث کاهش سرعت خودرو یا توقف کامل آن می گردد. در خودروهای سواری معمولا از ترمز هیدرولیکی استفاده می شود. امروزه به دلیل کاربرد سیستم ضد قفل ABS در ترمزها، از سیستم ترمز دیسکی در هر چهارچرخ استفاده می شود.

تحقیق کاروفناوری کنترل و آچارکشی سیستم ترمز خودرو پودمان خودرو کاروفناوری نهم

کنترل و آچارکشی سیستم ترمز

هدف از کنترل و آچارکشی سیستم ترمز را می توان به صورت زیر بیان نمود.

- استحکام اتصالات مکانیکی وپیچ و مهره ای

- کنترل نشتی سیستم هیدرولیک ترمز

- بررسی عملکرد پدال ترمز

- کنترل ظاهری شیلنگ های بوستر

نکات ایمنی

- در حین انجام کار به منظور جلوگیری از نفوذ پلیسه قطعات از دستکش کار مناسب استفاده کنید.

- به محل قرارگیری آچار بر آچارخور و مهره توجه نماید زیرا باعث آسیب دیدن دست و پیچ می شود.

- هنگام آچارکشی سمت استارت و دینام کابل منفی باتری جدا شود.

- هرگز از بکس بادی برای آچارکشی استفاده نشود.

- از مناسب بودن سطح مایع ترمز در زمان بازدید و آچارکشی قسمت ترمز اطمینان حاصل شود.

- از نداشتن نشتی حتی به اندازه بسیار کم در سیستم ترمز خودرو اطمینان حاصل شود.

تحقیق کاروفناوری کنترل و آچارکشی سیستم ترمز خودرو پودمان خودرو کاروفناوری نهم