مطالب کمک درسی و آموزشی جهت تدریس پودمان خودرو کاروفناوری نهم

آشنایی با باتری خودرو

باتری به منزله ی قلب سیستم الکتریکی خودرو است این دستگاه انرژی الکتریکی دریافتی از سیستم شارژ را به صورت انرژی شیمیایی در خود ذخیره می کند و درهنگام نیاز انرژی شیمیایی را به انرژی الکتریکی تبدیل می سازد و در اختیار مصرف کننده ها قرار می دهد.

پودمان خودرو کاروفناوری نهم

وظایف باتری

- تامین جریان الکتریکی تجهیزات الکتریکی مورد استفاده، در زمان خاموش بودن موتور خودرو.

- تامین جریان الکتریکی لازم جهت استارت زدن

- تامین جریان الکتریکی مورد نیاز در زمان روشن بودن موتور ، در صورتی که انرژی مصرفی از انرژی تولیدی توسط سیستم شارژ بیشتر باشد.

نحوه ی تشخیص قطب های باتری

قطب مثبت باتری معمولاً نسبت به قطب منفی قطر بزرگتری دارد و آن را با علامت ( + ) یا رنگ قرمز مشخص می کنند درحالی که قطب منفی با علامت (  _ ) یا رنگ سیاه مشخص می گردد . یادآوری می شود برای جدا کردن قطب های باتری به منظور جلوگیری از بروز اتصال کوتاه همواره ابتدا قطب منفی را جدامی کنیم و هنگام اتصال مجدد ابتدا قطب مثبت را متصل می نماییم.