مطالب کمک درسی جهت تدریس پودمان عمران کاروفناوری پایه نهم

آشنایی با تقسیمات آجر و موارد استفاده تکه آجرها

تقسیمات آجر

در زمان های قدیم آجربه صورت چهارگوش و مربع تهیه و مورد مصرف قرار می گرفت . با پیشرفت تکنولوژی ساختمان و افزایش مصرف آجر در ساختمان سازی، آجر چهارگوش به علت محدودیت کاربرد از نظر ابعاد پیوند، لزوم عرض های متنوع دیوار ،کم کم منسوخ شده، اجبارا آجر در ابعاد و اندازه های امروزی طراحی شده و در دیوارها مورد استفاده قرار می گیرد.

http://suherfe.blogfa.com/

همچنین در دیوارچینی جهت بهتر و محکم تر شدن دیوار و تقسیم بار نیاز به اجزای آجر داریم:

جهت تهیه ی اجزا و تقسیمات آجر در قدیم از تیشه توسط استاد بنا با مهارت خاصی انجام می شد، ولی در سالهای اخیر توسط دستگاه های برش آجر انجام می گیرد. با این وجود روش قدیم هم هنوز مورد استفاده قرار می گیرد.

در شکل های زیر دستگاه برش ثابت و سیار آجر را مشاهده می نمایید.

http://suherfe.blogfa.com/

طریقه ی شکستن آجر

قسمت تحتانی آجر را از طول آن در دست چپ بگیرید. برای افراد راست دست، وبا دست راست انتهای دسته ی تیشه بنایی را به شکلی که لبه ی تیشه روی آجر باشد در دست بگیرید. و با وارد آوردن یک یا دو ضربه متوالی، آجر به آسانی شکسته می شود مطابق شکل

در شکل زیر نیز طریقه ی صحیح شکستن آجر را ملاحظه  می کنید . برای شکستن صحیح آجر باید دسته ی تیشه، افقی و لبه ی آن عمود بر آجر باشد و قسمتی که باید شکسته شود خارج از دست قرار گیرد. طرز گرفتن دسته ی تیشه در شکستگی آجر تاثیر دارد.

 

http://suherfe.blogfa.com/

چنانچه دسته ی تیشه نسبت به امتداد افقی بالاتر باشد، قسمت پایین شکستگی آجر به طرف کف دست مایل می شود.

http://suherfe.blogfa.com/

چنانچه دسته ی تیشه از خط افقی نسبت به سطح طولی آجر پایین تر باشد قسمت پایین شکاف شکستگی به طرف انتهای آجر خواهد بود

http://suherfe.blogfa.com/

 

تقسیمات آجر

نیمچه، چارک، سه قدی، لایه، قلم دان، کلاغ پر

جهت استفاده ی آجر در کارهای ساختمانی نیاز به تقسیمات آجر داریم که عبارتند از :

آجر نیمه - نیمچه

اگر آجر را از طول به دو قسمت مساوی تقسیم کنیم، نیمه آجری به نام نیمه یا نیمچه به دست می آید که موارد استفاده آن عبارت است از :

در پیوند دیوار 10سانتی متری و پوشش سقف های آجری و... می باشد در نقشه آجر نیمه را به صورت یک مربعی که قطرهای آن رسم شده نشان می دهند.

http://suherfe.blogfa.com/

• آجر کلوک

آجر کلوک به اندازه ی یک چهارم طول یک آجر است.

موارد استفاده آجر کلوک

مورد استفاده ی این آجر در پیوند کله راسته در دیوار 35 سانتی متری و در پیوندهای خاص می باشد.در نقشه به شکل یک مستطیل که در وسط آن یک نقطه باشد نشان داده می شود.

http://suherfe.blogfa.com/ http://suherfe.blogfa.com/

آجر سه قدی

آجر سه قدی به اندازه ی سه چهارم طول یک آجر تهیه می شود و به ابعاد یک کلوک از آجر کسر می شود

موارد استفاده

از این آجر برای شروع نبش کار در دیوارهای 21 و 32 سانتی متری مورد استفاده قرار می گیرد. در نقشه ها به یک مستطیل که یکی از قطرهایش رسم شده باشد نشان می دهند.

http://suherfe.blogfa.com/

آجر قلم دانی

اگر آجر را از عرض نصف کنید آجر قلم دانی به دست می آید

موارد استفاده

از آجر قلمدانی به عنوان رج بندی در پیوندهای خاص استفاده می شود.

آجر کلاغ پر

اگر سر یک آجر درسته به اندازه نصف از قطر یک نیمه کسر شود، باقی آن را کلاغ پر می گویند که شکلی ذوزنقه ای دارد

موارد استفاده

از این آجر در پیوندهای خاص استفاده می شود