مطالب کمک درسی پودمان 10 پوشاک کاروفناوری هفتم

آشنایی با نشانه های برچسب نگهداری از لباس

به منظور استفاده صحیح و مفید از پوشاک، به هنگام شستشو، خشک کردن و اتوکشی پوشاک باید به برچسب نگهداری از لباس، که در قسمت داخلی لباس دوخته شده است، توجه نمود. این بر چسب شامل نشانه های مختلفی است، که در ادامه به انواع نشانه ها و مفهوم هر یک از آنها اشاره می شود.