تحقیق کاروفناوری - مطالب کمک درسی و آموزشی پودمان کار با برق کاروفناوری

روش های آزاد سازی الکترون ها و تولیدبرق

با وارد کردن نیرو یا دادن انرژی می توان الکترون ها را از مدارهایشان خارج کرد. روشهای انجام این کار را می توان به ۶ دسته تقسیم کرد که عبارتند از:

۱- اثر تریبوالکتریک

۲- الکتروشیمی

۳- پیزوالکتریک

۴- ترموالکتریک

۵- فوتوالکتریک

۶- الکترومغناطیس

اثر تریبوالکتریک باعث می شود که الکترون های سطح یک جسم در اثر مالش آزاد شوند آزاد سازی الکترون بر اثر اعمال انرژی تولید شده از اصطکاک است.

در روش الکتروشیمیایی ترکیب موادشیمیایی با بعضی از فلزات به واکنش هایی می انجامد که بر اثر آن الکترون ها انتقال می یابند وبار الکتریکی وجریان به وجود می آید.

به اثر فشار برای تولید بارهای الکتریکی اثر پیزو الکتریک می گویند. پیزو الکتریک اثر فشار برای تولید بارالکتریکی وآزاد سازی الکترون ها است. این اثر خود را بیشتر درکریستال ها نشان می دهد.

ترموالکتریک اثر حرارت بر۲ فلز نا مشابه است که به تولید بارهای مخالف در ۲ فلز منجر می شود. هنگامی که انرژی نورانی به صورت فوتون با بعضی اجسام برخورد می کند،این اجسام الکترون را آزاد می کنند.

تشعشع نورانی : انرژی فوتون،الکترون های یک سطح را درلامپ خلاء تخلیه می کند وسطح دیگری درلامپ،این الکترون ها راجمع آوری می کند.

فوتوولتابیک: انرژی نورانی بر روی یکی از دو صفحه ی متصل شده باعث تخلیه ی الکترون به دیگری می شود.در نتیجه،دوصفحه مانند یک باطری عمل می کند.

هدایت نوری:چنانچه به بعضی اجسام انرژی نورانی بدهیم،به صورت هادی های بهتری عمل خواهندکرد.

الکترومغناطیس:استفاده از اثرمیدان مغناطیسی برای به حرکت در آوردن الکترون ها است.