مطالب کمک درسی برای تدریس پودمان کاربا فلز کاروفناوری هشتم

تاثیر افزودن فلزات مختلف به آهن و تغییر خواص آن با ساخت انواع فولاد