مطالب کمک درسی پودمان پرورش و نگه داری گیاهان

معرفی گل بنفشه

نام علمی - Viola tricolor

گل بنفشه را به سبب تنوع رنگ و زیبایی خاصش میتوان در قسمت های مختلف باغچه ، ویلاها  مکان های اداری، بیمارستانی و شهری ، تراس ها وجلوی پنجره ها کاشت .

پودمان  پرورش و نگه داری گیاهان معرفی گل بنفشه Viola tricolor

مشخصات :

بنفشه گیاهی است دوساله، دارای برگهای بیضی شکل به رنگ سبزِ تند و گل هایی به رنگهای مختلف از سفید خالص تا بنفش خیلی سیر وگاهی نیز به صورت سه رنگ دیده می شود. گیاه بنفشه کم وبیش برروی زمین پخش می شود و فقط گل های آن حالت نیمه ایستاده دارندارتفاع گیاه 15 تا 20سانتی متر و گل ها اندازه هایی مختلف دارند.

این گیاه در مقابل سرما مقاوم است، حتی در زمستان درجای نیمه محفوظ در مقابل سرما مقاومت می کند.بنفشه انواع زودگل و دیرگل دارد. گیاهان زودگل درپاییز گل مى دهند و در بهار سال بعد نیز دوباره گل می دهند گل دهی آن ها در خرداد متوقف می شود.گیاهان دیرگل از اردیبهشت تا مرداد گل می دهند.

روش کاشت :

تکثیرِ بنفشه از طریق کاشت بذر انجام میگیرد. بذرها را می توانید پس از مخلوط کردن با ماسه دراوایل تیرماه در کرتی که تقریباً سایه دار است وبا کودهای دامیِ پوسیده تقویت شده است، کشت کنیدخاک را باید به طور مداوم با آب پاش مرطوب نگه داریدپس از این که بذرها سبز و به نشا تبدیل شدآن ها را بعد از دو یا سه ماه، که تا حدی بزرگ شدند،به باغچه منتقل کنید و با فاصله 15 تا 20 سانتی متراز یکدیگر بکارید.

هم چنین می توانید گیاهان بنفشه را به جعبه های کوچک چوبی منتقل ودر محلی مثل گل خانه تا بهارسال بعد نگه داری و سپس به کشت آن ها اقدام کنید.

معرفی گل بنفشه

موقع انتقال نشاها باید دقت کنید که همیشه مقداری خاک دراطراف ریشه ها باشد بنفشه را حتی می توانید موقعی که گل دارد، نیز جابه جا کنید.