آموزش ساخت پروژه کاروفناوریپودمان برق

مطالب کمک آموزش جهت تدریس پودمان برق کاروفناوری نهم

طرز ساخت لامپ سیار

توجه : هنگام کار با برق دقت و احتیاط را فراموش نکنید.!!!!!!!!!!!!!!

http://suherfe.blogfa.com

وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای ساخت لامپ سیار

لامپ - سیم روپوش دار تک رشته - فازمتر - دم باریک - سیم چین - دوشاخه معمولی - سرپیچ آویز

ابتدا دو سر سیم رابط را روپوش  برداری کنید. برای باز کردن انتهای سرپیچ آنرا با دست چپ بگیرید و با دست راست در جهت عکس حرکت عقرب ههای ساعت بچرخانید.    

http://suherfe.blogfa.com

مطابق شکل زیر سر پیچ از هم جدا می شود. سرپیچ از سه قسمت تشکیل شده است:

الف ) قسمت بدنه که به انتهای لامپ پیچ می شود.

ب ) قسمت میانی که محل اتصال لامپ با سرسیم های رابط است و ترمینال ها در آن قرار دارند.

ج ) انتهای سر پیچ که با پیچ شدن به قسمت بدنه ی سرپیچ کامل می شود.  

http://suherfe.blogfa.com

پس از جدا شدن بدنه از انتهای سرپیچ، قسمت میانی را از داخل انتهای سر پیچ جدا کنید  

http://suherfe.blogfa.com

سپس یک طرف سیم رابط را، که قبلاً روپوش برداری شده است، از انتهای سرپیچ عبور دهید.و به وسیلهفازمتر پیچ های ترمینال قسمت میانی را، را باز کنید.  

پس از این که سر سیم های رابط به اندازه ی کافی روپوش برداری شد، قسمت نوک سیم را قلع اندود کنید. چون این کار باعث استحکام سرسیم های رابط خواهد شد. سرسیم های رابط را در ترمینال های قسمت میانی وارد کنید. با پیچ گوشتی مناسب دوسو پیچ های ترمینال قسمت میانی سر پیچ رامحکم کنید. دقت کنید که اگر بیش از اندازه پیچ ها سفت شود باعث قطع شدن سرسیم ها خواهد شد.

 http://suherfe.blogfa.com

پس از محکم شدن پیچ ترمینال ها، قسمت میانی سرپیچ رادرجای خودش قرار دهید.  

http://suherfe.blogfa.com

با قرار گرفتن قسمت میانی  سرپیچ در جای خودش، بدنه ی سرپیچ را به انتهای سرپیچ ببندید و قسمت بدنه ی سرپیچ را درجهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا محکم شود. سپس دو شاخه را به سر دیگر سیم ببندید.  

http://suherfe.blogfa.com

بستن دو شاخه

با یک پیچ گوشتی دو سوی مناسب، پیچ بغل دو شاخه را باز کنید.  

http://suherfe.blogfa.com

پس از باز شدن پیچ، آ نرا از جای خودش خارج کنید، تا قسمت ترمینالها و بست رفع کشش آزاد شوند.  

http://suherfe.blogfa.com

دو شاخه از دو قسمت تشکیل می شود:

1 – قسمت بدنه ی خارجی و پیچ مربوطه

2 – قسمت میانی

قسمت میانی و اجزای آن:

الف) بدنه ی پلاستیکی عایق

ب) شاخک ها و پیچ های مربوطه

ج) بست رفع کشش و پیچ های مربوطه

با گرفتن یکی از شاخک های  دوشاخه، آنرا به طرف بیرون بکشید تا از جای خودش خارج شود .  

http://suherfe.blogfa.com

با یک پیچ گوشتی مناسب دو  عددپیچ بست رفع کشش را باز کنید.  

http://suherfe.blogfa.com

قبل از بستن سر سیم به ترمینال های دو شاخه، سیم را از سوراخ بدنه ی دوشاخه خارج کنید.    

 

با برداشتن قسمت میانی دو شاخه، سرسیم های رابط را از زیر بست رفع کشش عبور دهید تا اندازه ای که روپوش کابل زیر بست رفع کشش قرار گیرد.  

http://suherfe.blogfa.com 

پس از قرار گرفتن سیم رابط  درجای خودش، پیچ های بست رفع کشش رامحکم کنید.  

http://suherfe.blogfa.com

بادم باریک سر سیم های رابط را، که قلع اندود شده است، در ترمینالهای دو شاخه قرار می دهیم.

 

http://suherfe.blogfa.com http://suherfe.blogfa.com

پس از بستن لامپ به سرپیچ، لامپ سیار آماده و با زدن دوشاخه به پریز برق لامپ روشن می شود

http://suherfe.blogfa.com