مطالب کمک درسی پودمان ۹ پرورش و نگه داری گیاهان

آیش بندی و تناوب زراعی

Fallowing - Rotationof crops

برای مدیریت بهتر خاک و حفظ توان تولیدی آن به طور مستمر مدیریت آفات، بیماریها، علفهای هرز و همچنین استفاده بهتر از ماشینها، نیروهای انسانی و آب موجود در منطقه، اجرای برنامه های آیش بندی و تناوب، ضروری است. در حقیقت، پس از آن که با توجه به عوامل طبیعی، اقتصادی و اجتماعی نوع گیاه مورد کاشت انتخاب گردید، باید برنامه های آیش بندی و تناوب زراعی مدنظر قرار گیرد. بدین ترتیب، شرایط بهره برداری بهینه از آب و خاک و سایر نهاد هها فراهم خواهد شد.

آیش بندی Fallowing

منظور از آیش بندی، تقسیم بندی زمین یک مزرعه به قطعات حتی الامکان مساوی، و اختصاص دادن هر قطعه به کشت یک گیاه خاص است. قطعات اگر مساوی نبودند باید ضریبی از کوچکترین قطعه باشند در این صورت قطعات کوچک به کشت گیاهان پرهزینه یا دارای مصرف آب زیاد یا عملیات دستی بیشتر اختصاص می یابد برای مثال قطعه ای را برای کشت

غلات پاییزه (گندم و جو) قطعه ی دیگر را برای کشت گیاهان بهاره از قبیل چغندر قند و پنبه که فصل کشت آن ها در بهار است اختصاص دهیم و بقیه زمین را بدون کشت مدیریت کنیم(آیش)، می نامند.

حال اگر علاوه بر این سه قسمت، « آیش بندی سه قسمتی » این تقسیم بندی زمین را قسمتی نیز به کشت یونجه یا شبدر اختصاص یابد آیش بندی چهار قسمتی خواهدشد.

آیش بندی مزایای زیر را به همراه دارد:

-1 به حداقل رساندن خطرپذیری در تولید

-2 کسبِ حداکثر سود

-3 توزیع زمانی استفاده از نیروی انسانی و کار ماشین آلات و مصرف آب و سرمایه

-4 حفظ حاصلخیزی خاک