جریان الکتریکى  Electrical Current

می دانیدکه هر اتم از اجزای بسیار کوچکی به نام هسته و الکترون تشکیل شده است. هسته در مرکز اتم قرار دارد و دارای دو ذره پروتون با بار الکتریکی مثبت و نوترون با بار الکتریکی خنثی است، ولی الکترون ها که در اطراف هسته دوران می نمایند دارای بار الکتریکی منفی هستند. بار الکتریکی منفی الکترون ها با بار الکتریکی مثبت هسته برابر است.به همین دلیل اتم از نظر بار الکتریکی خنثی است،چون بار الکتریکی الکترون ها منفی و بار الکتریکی هسته مثبت است. الکترونها و هسته به یکدیگر نیروی جاذبه وارد می کنند.

http://suherfe.blogfa.com

در اجسامی که هادی الکتریسیته اند، نیروی جاذبه ی وارد شده از طرف هسته به تعدادی از الکترون ها کم است، به طوری که اگر این هادی ها به صورت قسمتی از مدار الکتریکی به باتری متصل شوند، نیروی باتری، الکترونها را از قطب منفی باتری ) به طرف قطب مثبت آن (+) حرکت می دهد.

تعداد الکترون هایی که از یک نقطه ی مدار می گذرند،مقدار جریان عبوری از مدار را تعیین می کنند. هر قدر تعداد این الکترون ها بیشتر باشد اصطلاحاً مى گویند شدت جریان بیشتر است. اگر از یک نقطه ی سیم در یک ثانیه یک کولن الکتریسیته یا 6/28 در 10 به توان 18 الکترون در جهت مشخص بگذرد می گوئیم شدت جریان عبوری از مدار یک آمپر است

http://suherfe.blogfa.com

جهت جریان الکتریکی: قبل از کشف الکترون، دانشمندان تصور می کردند که در یک باتری، بارهای مثبت از قطب مثبت باتری به سمت قطب منفی باتری حرکت می کنند. چون در بسیاری از کتاب ها جهت جریان الکتریکی را به همین ترتیب، یعنی از قطب مثبت به قطب منفی، در نظر گرفته اند. این جهت جریان هنوز به منزله ی جهت قراردادی جریان الکتریکی مورد قبول است و همچنان مورد استفاده قرار می گیرد.

در شکل زیر جهت واقعی قراردادی جریان، یعنی حرکت بارهای مثبت از قطب مثبت به منفی را نشان
می دهد. با توجه به مطالب گفته شده در می یابیم که در واقع الکترونها هستند که از قطب منفی به طرف قطب مثبت باتری حرکت می کنند و بارهای مثبت عملاً حرکتی ندارند و جهت تعریف شده برای آن کاملاً فرضی و قراردادی است. یادآور می شود که انتخاب جهت جریان مشکلی را در درک مفاهیم ایجاد نمی کند.

http://suherfe.blogfa.com

واحد جریان الکتریکی:

شدت جریان را با حرف لاتین I نشان می دهند و واحد آن را الکتریکی آمپر می نامند که با حرف A نمایش داده می شود I حرف اول کلمه ی Intensity به معنی شدت است که در این جا به عنوان شدت جریان الکتریکی استفاده شده است.

جریان الکتریکی که از لامپ یک چراغ قوه ی بزرگ می گذرد حدوداً نیم آمپر و جریان عبوری از یک لامپ چراغ جلوی خودرو حدود سه تا چهار آمپر است.

واحد کوچک تر از آمپر را میلی آمپر می نامند و آن را با "mA" نشان می دهند. میلی آمپر برابر با یک هزارم آمپر است.

http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.com


مطالب مرتبط

تحقیق کاروفناوری نحوه اندازه گیری جریان الکتریکی در مدارهای سری و موازی

تحقیق کاروفناوری چگونگی اندازه گیری شدت جریان الکتریکی

تحقیق کاروفناوری آشنایی با دیود نور دهنده : Light Emitting Diode - LED

تحقیق کاروفناوری آشنایی با خازن Capacitors

تحقیق کاروفناوری آشنایی با جریان الکتریکى Electrical Current

تحقیق کاروفناوری آشنایی با مقاومت الکتریکی Resistance

تحقیق کاروفناوری آشنایی با دانشمندان صنعت برق و الکترونیک

تحقیق کاروفناوری آشنایی با قانون اهم و فرمول های مربوطه

تحقیق کاروفناوری آشنایی با اصول الکتریسیته

تحقیق کاروفناوری آشنایی با لحیم کاری و ابزار و وسایل آن

تحقیق کاروفناوری آشنایی با وسایل و ابزار کارگاه الکترونیک

تحقیق کاروفناوری آشنایی با انواع پیل و باتری در الکترونیک

تحقیق کاروفناوری آشنایی با نحوه پخش بار الکتریکی بر روی جسم

تحقیق کاروفناوری تاریخچه ی ساخت ترانزیستور Transistor