شهروند الکترونیک کیست؟

 

suherfe.blogfa.comsuherfe.blogfa.com

براساس استاندارد شهروند الکترونیکى جهانى E-Citizen شهروند الکترونیک کسى است که از حداقل دانش لازم درباره مفاهیم پایه فناورى اطلاعات و ارتباطات برخوردار است، توانایى برقرارى ارتباط با اینترنت و ارسال و دریافت پیامهاى الکترونیکى از طریق پست الکترونیک Email را دارد و همچنین اطلاعات، خدمات، کالاها و نرم افزارهاى مورد نیاز خود را از طریق اینترنت جستجو مى کند. ضمن این که چنین فردى باید نسبت به تامین امنیت شخصى و خانواده در برابر آسیبهاى اینترنتى آگاهى داشته باشد و بتواند امور مختلف زندگى خود را تا حد امکان از طریق شبکه هاى اینترنتى انجام دهد.

شهروند الکترونیک کسى است که از توانایى لازم براى کار با رایانه برخوردار باشد و بتواند از اینترنت براى انجام سریعتر و موثرتر امور روزمره زندگى از قبیل برقرارى ارتباط با دیگران ، خرید و فروش ، تعاملات بانکى ، استخدام ، مسافرت ،تفریح ، سرگرمى ، درمان و... استفاده کند.

شهروند الکترونیک به شهروندى گفته مى شود که توانایى استفاده از خدمات برخطى که دولت هر کشور ارایه مى کند را در حد مطلوب داشته باشد، در واقع شهروندان الکترونیک همان کاربران جوامع اطلاعاتى هستند. امروزه در بسیارى از کشورهاى پیشرفته جهان ، اغلب شهروندان ویژگى هاى یک شهروند الکترونیک را دارند و لزوم چنین تحولى در کشور ما نیز احساس مى شود.