مطالب کمک درسی پودمان پوشاک کاروفناوری هفتم

اهمیت رنگ در تهیه لباس

با دقت به اطراف خود نگاه کنید، چه تعداد رنگ در اطراف خود می بینید؟

در طول تاریخ و در زندگی انسان ها، رنگ نقش به سزایی داشته است. رنگ به زندگی گرمی و زیبایی و هیجان و تحرک می بخشد. این رنگ های به ظاهر بی زبان یکی از عوامل بازگو کننده ی احساسات و عواطف درونی انسان ها به شمار می روند. حتی آرامش هنگام استراحت را مدیون انتخاب صحیح رنگ های اطراف خود هستید، وگرنه هرگز آرامشی این چنین رااحساس نخواهید کرد.

هرجا که نگاه می کنید، رنگ ها را می بینید و تنوع رنگ ها را احساس می کنید. رنگ پوشاک ها از این جمله اند و تأثیر بسزایی در فضا دارند. حال اگر بدون توجه به اصول خاص رنگ شناسی، لباسی را برگزینید فکر می کنید تناسب در پوشاک را رعایت کرده اید؟

با به کاربردن رنگ های مختلف شما می توانید فردی را جدا از آن چه هست نشان دهید. برای این امر کافی است کمی از اسرار رنگ ها با خبر باشید. بار دیگر به اطراف خود دقیق تر نگاه کنید، دنیایی که ما ناظر آن هستیم پوشیده از رنگ هاست و هیچ ترکیب ناموزونی در طبیعت به چشم ما نمی خورد. این رنگ ها به زندگی زیبایی و مفهوم می بخشند.

رنگ شناسی

اولین گام در رنگ شناسی شناخت چرخه ی رنگ و تقسیم بندی در آن است.

چرخه ی رنگ:

روش های متعددی برای تقسیم بندی وجود دارد  یکی ازاین روش ها را درچرخه ی رنگ می بینید. مبنای این تقسیم بندی رنگ های اولیه یا اصلی اند.

رنگ های اولیه یا اصلی

رنگ های اولیه به آن دسته از رنگ ها اطلاق می شود که به خودی خود هستند و نمی توان آن ها را از مخلوط کردن رنگ های دیگر به دست آورد. این رنگ ها عبارت اند از: زرد، قرمز، آبی.

رنگ های ثانوی:

هرگاه دو رنگ اصلی یا اولیه را به مقدار مساوی با یکدیگر مخلوط کنید، رنگ های ثانوی به دست می آید که عبارت اند از: نارنجی، بنفش، سبز

نارنجی = قرمز + زرد
بنفش = قرمز + آبی
سبز = آبی + زرد

رنگ های میانه

از مخلوط کردن هر رنگی با رنگ هم جوارش رنگ های میانه به دست می آید،که عبارت اند از: زرد زرد،قرمز نارنجی،قرمز بنفش و آبی بنفش،آبی سبز، زرد سبز

رنگ های سرد و گرم

اگر در چرخه ی رنگ از رنگ زرد به بنفش خطی بکشید رنگ هایی که در طرف راست این خط قرار دارند رنگ های سردند و در ساخت آن ها از رنگ آبی استفاده شده است.

رنگ هایی که طرف چپ این خط قرار دارند گرم اند و در ساختن آن ها قرمز به کار برده شده است. رنگ های گرم محرک اند و باعث می شوند که همه ی اجسام جلو بیایند و بزر گتر به نظر برسند، ولی رنگ های سرد باعث می شوند که اجسام عقب بروند و کوچکتر به نظر آیند. این حرکت رنگ ها در خیاطی و دوخت لباس بسیار مهم است.

رنگ های متضاد (مکمل):

رنگ های متضاد به رنگ هایی گفته می شود که در چرخه ی رنگ، روبه روی یکدیگر قرار دارند، مانند زرد و بنفش یا قرمز و سبز یا آبی و نارنجی. دو رنگ متضاد اگر کنار هم قرار گیرند ایجاد درخشندگی می کنند و شدتِ رنگ یکدیگر را زیاد می کنند.

رنگ و لباس

با توجه به شناختی که از رنگ ها به دست آوردید، حال می دانید که رنگ یکی از عواملِ مهم برای انتخاب لباس است، زیرا آن چه در وهله ی اوّل نظر بیننده را متوجه لباس می کندرنگ آن است. بنابراین، پوشاکِ انتخابی هر فرد یکی از مهم ترین عوامل نمودارکننده ی ذوق و سلیقه ی شخصی آن فرد است. از طرف دیگر رنگ ها می توانند اندام را چاق تر یا لاغرتر و کوتاه تر یا بلندتر از آنچه هست جلوه گر سازند و حتی روی رنگ پوست و مو نیز اثر بگذارند. در این صورت رنگ ها به آسانی قادرند شما را به مراتب زیباتر و موزونتر از آن چه هستید نمایان سازند، مشروط براین که صحیح انتخاب شده باشند. با این عمل می توان عیوب اندام را نیز تا حد امکان پوشیده نگه داشت.

به طور کلی، تقسیم رنگ ها در لباس باید به طریقی صورت پذیرد که بین آن ها توازن برقرار باشد. مثلاً اگر شما بلوزی به رنگ روشن و دامنی به رنگ تیره می پوشید برای ایجاد توازن باید تیرگی دامن به نحوی روی بلوز ظاهر شود. مثلاً با به کارگیری روسریِ تیره یا گردن بندی تیره یا نقشه هایی به رنگ دامن بر روی بلوز می توانید این توازن را برقرار کنید.

بنابراین، این نکته را همیشه درنظر داشته باشید که رنگ های انتخابی باید کاملاً با یکدیگر هماهنگی داشته باشند. یعنی در حقیقت هنگامی که به آن ها نگاه می کنید احساس کنید که به یکدیگر تعلق دارند و با هم در ارتباط اند.

عوامل مؤثربر انتخاب رنگ

در انتخاب رنگ به عوامل بسیاری توجه می شود که با کمک گرفتن از این عوامل می توان محاسن اندام را دل نشین تر و معایب آن را تا حدامکان پوشیده نگه داشت.

اثر نور

نور تأثیر روی رنگ ها بسیار تأثیر دارد. رنگ ها در شرایط متغیر نور، نوعی دیگر جلوه می کنند. هنگامِ تهیه ی پارچه، باید با توجه به مورد استفاده ی آن در روز یا شب و تأثیر نور درهمان زمان، اقدام به خرید کنید.

سطح بافت پارچه

جنس تار و پود، نوع بافت پارچه، و درآخر (پس از بافته شدن) نمای ظاهری پارچه، سطح پارچه را تشکیل می دهند. انتخاب نوع رنگ پارچه بسیار مهم است. برای مثال، استفاده از یک رنگ روی پارچه ی مخمل، کرپ، دانتل، با به کارگیری همان رنگ روی سطح پارچه ی براق مثل ساتن یا مخمل - ابریشمی براّق، تاثیرمتفاوتى ایجادمى کند. انعکاس نور روی این پارچه ها نیز متفاوت است و در انتخاب آن باید دقت کرد،زیرا پارچه هاى براق به جهت انعکاس نور زیاد،اندام را چاقتر از آن چه هست نشان مى دهند.

میزان سن

رنگ اگر متناسب با طرح پارچه، مدل لباس و سن افراد انتخاب شود بر متانت و برازندگی افراد می افزاید و گرنه حالت های کاذبی را در افراد ایجاد می کند.

نوع اندام

رنگ روی اندام تأثیر به سزایی دارد. رنگ های روشن و براق بیشتر از رنگ های تیره و مات توجه بیننده را جلب می کند. بنابراین، اگر دارای اندامی درشت هستید ومی خواهید لاغرتر و ریزتر نمایان شوید از رنگ های تیره با زمینه های مات استفاده کنید. برعکس اگر دارای اندامی باریک و لاغر هستید، با استفاده از رنگ های روشن و براق می توانید درشت تر از آن چه هستید نمایان شوید.

هرگاه خانمی دارای اندامی درشت باشد نباید رنگ های زیاد متفاوت با یکدیگر استفاده کند. مثلاً در لباسِ کت و دامن،از کت تیره و دامن روشن یا برعکس از دامن تیره و کت روشن استفاده کند در این صورت اندام دو نیمه می کند و شخص درشت تر از آن چه هست نمایان می گردد.

در انتخاب رنگ برای لباس باید دقت کنید و نکات اصولی را فراموش نکنید. اگر در رنگ آمیزی لباس، فضاهای مختلفی را با رنگ های روشن بپوشانید چشم به سرعت از یک نقطه ی روشن به نقطه ی دیگر متوجه می شود. در نتیجه اندام کوتاه تر نمایان می شود. مگر این که از این رنگ های روشن در جاهای صحیح استفاده کنید.

رنگ هایی که دارای ته رنگ قرمز یا زردند موجب می شوند که شیء رنگی نزدیک تر به چشم آید. در نتیجه درشت تر به نظر می آید در حالی که رنگ هایی که ته رنگ آبی دارند شیء را فاصله دارتر به نظرمی آورند.بنابراین کوچکتر و ریزتر به نظر می آید

پس پوشنده ی لباس قرمز درشت تر از فردی است که لباس آبی به تن دارد. ولی باید دقت کرد که ارزش ها و شدت رنگ ها بسیار مؤثرند. مثلاً رنگ قرمز روشن ممکن است شما را درشت تر نشان دهد ولی رنگ قرمزمات که خاکستری در آن به کار رفته است روی اندام شما تأثیری نخواهد داشت.

رنگ پوست و مو:

رنگ پوست و مو در انتخاب رنگ برای فرد تاثیر بسزایی دارد. جلوی آینه بایستید و به رنگ پوست و موی خود نگاه کنید رنگ های گوناگون را بارنگ پوست و موی خود مطابقت دهید، می بینید که انتخاب رنگ، با توجه به دو فاکتور (پوست ومو) بسیار مشکل است. می توان رنگ های متفاوتی را انتخاب کرد مثلاً رنگ آبی برای اشخاصی که سفید و بورند، مناسب است. حال اگر این شخص سفید و بورکم رنگ باشد باز این رنگ برای او مناسب است؟ بهتر است از آبی روشن تر و یا سرمه ای و یا آبی تیره تر استفاده کند.

بنابراین باید فرد رنگ پوست خود را خوب بشناسد. رنگ روی چهره ی فرد نیز تاثیر می گذارد. اشخاص پریده رنگ می توانند بارنگ های زنده و شاد، پریدگی رنگ خود را از بین ببرند وجلوه ی خاصی به پوست خود بدهند و برعکس با پوشیدن لباس هایی با رنگ های مخصوص از شدتِ رنگ پوست خود بکاهند و پریده رنگ تر به نظر برسند.

موقعیت و فصل

آب و هوا تأثیر بسیاری بر انتخاب رنگ دارد. با توجه به فصل های مختلف می توانید در لباس های خود از رنگ های سرد یا گرم استفاده کنید. در شهرهای گرمسیر مردم از رنگ های روشن بیش تر استفاده می کنند، زیرا این رنگ ها نور را کمتر جذب می کنند و افراد کمتر احساس گرما می کنند.

در شهرهای سردسیر افراد تمایل بیشتری به استفاده از رنگ های تیره دارند. رنگ های تیره نور را جذب می کنند و باعث گرمی بیشتر می شوند.در مناطق ابری و مه آلود از رنگ های زنده و شاد بیش تر استفاده می کنند.

توجه کنید اولین تأثیرشما در برخورد با افراد دیگر رنگ لباس شماست. انتخاب رنگی نامناسب بهترین مدل های لباس را ناموزون جلوه می دهد. بر عکس انتخاب رنگ مناسب در مدل، لباس نه چندان زیبا را در چشم بیننده بسیار زیبا نمایان می سازد.

براساس مباحثی که تاکنون مطالعه کردید، می توانید با توجه به نوع لباس هایتان (لباس خواب، میهمانی، عصر، شب، لباس منزل، کار و....) رنگ های مناسب انتخاب و از آن ها استفاده کنید.

تاثیر خطوط و جنس و نقش پارچه های مختلف بر روی اندام

افراد اندام متناسب و یکسان ندارند. بعضی دارای شانه های پهن و عده ای دارای شانه های باریک و افتاده اند . عده ای دارای قد بلند یا کوتاه و تعدادی چاق یا لاغرند. تمامِ این موارد را با انتخابِ صحیح پارچه وبرش های مختلف در لباس (مثل برش عمودی، افقی، منحنی و مایل) می توانید بهبود ببخشید وپوشاکی متناسب با اندام خود بپوشید.

اشخاص کوتاه قد مایل اند بلندتر جلوه کنند. استفاده از خطوط عمودی برای این اشخاص، توصیه می شود و از پوشیدن لباس های دورنگ خودداری کنند. از پارچه های نرم با ضخامت متوسط و نقوش ریز استفاده کنند و پارچه های خشن و ضخیم را به کار نبرند.

اگر در لباس از خطوطِ موازی عمودی دور از هم و یا نزدیک به هم استفاده کنند، باعث می شود که در افراد خطا ی دید ایجاد کند ، و قد را بلند و اندام را کشیده تر ببیند. هرچه خطوطِ عمودی به هم نزدیک تر و باریک تر باشند اندام را بلندتر و باریک تر نشان می دهند. گاهی اگر خطوط عمود ی و نزدیک به هم با رنگ های مختلف همراه باشد، تاثیر آن تغییر می نماید و چاقی و کوتاهی را در بیننده القا می کند، این پارچه ها مناسب افراد بلند واستخوانی است.

به طور کلی پارچه هایی با راه راه عمودی قد را بلندتر و کشیده تر و با راه های افقی قد را کوتاه تر و چاق تر می نمایاند. پارچه های با خطوط مایل باعث می شود که زیبایی اندام کم تر نمایان شود.

پارچه های نقش دار

به طور کلی پارچه های نقش دار اندام را درشت تر نشان می دهند و برای اشخاصی که دارای اندامی باریک اند بسیار مناسب اند. از طرفی پارچه هایی بانقش هایی کوچک و رنگ تیره، که نور را جذب می کنند اندام را لاغرتر نشان می دهند.

پارچه های چهارخانه

این نوع پارچه نیز همانند پارچه های نقش دار اندام را درشت تر نمایان می کند. باید برای استفاده از این نوع پارچه دقت نمود.