کاروفناوری ششم

مطالب کمک آموزشی کاروفناوری ششم

درس 8 - الگوریتم و روندنما

دانش آموزان و آموزگاران محترم پایه ششم موضوع درس هشتم کتاب کاروفناوری ششم آشنایی با الگوریتم و روندنما است که برای آشنایی بیشتر و تکمیل تدریس تمام مواد و فایل های آموزشی درس 8 کاروفناوری ششم در ادامه مطلب جهت دانلود قرار می گیرد امید است این فایل ها مورد توجه و استفاده شما قرار بگیرد.

این فایل ها عبارتند از :

1- فیلم آشنایی با مسئله

2- فیلم مسئله های پیچیده

3- فیلم آشنایی با روش های حل مسئله (الگوریتم)

4- فیلم نمایش مراحل حل مسئله (روندنما)

در ضمن این فایل ها در لوح فشرده کاروفناوری ششم نیز وجود دارند.

دانلود فایل های آموزشی درس هشتم کاروفناوری ششم درس الگوریتم و روندنما

حجم 118 مگابایت